Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 februari 2010
gepubliceerd op 19 februari 2010

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2010003067
pub.
19/02/2010
prom.
11/02/2010
ELI
eli/besluit/2010/02/11/2010003067/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 13;

Gelet op het KB/WIB 92, artikel 1, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 20 maart 1995, 6 maart 1996, 26 februari 1997, 17 december 1998, 29 oktober 1999, 23 november 2000, 4 februari 2002, 23 januari 2003, 30 juli 2003, 16 juni 2004, 13 juni 2005, 19 mei 2006, 12 februari 2007, 11 maart 2008 en 5 februari 2009;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 8 februari 2010;

Gelet op het enig artikel van het ministerieel besluit van 20 maart 2000 tot toekenning van een bevoegdheidsdelegatie aan de Inspectie van Financiën, waardoor, overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën geaccrediteerd bij het Ministerie van Financiën onder meer de ontwerpen van koninklijk besluit tot vastlegging van de revalorisatiecoëfficiënt (artikel 1 van het KB/WIB 92), vrijstelt van de voorafgaandelijke akkoordbevinding van de Minister tot wiens bevoegdheid de Begroting behoort;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende : - dat dit besluit de revalorisatiecoëfficiënt vastlegt die voor de vaststelling van sommige inkomsten uit onroerende goederen en voor de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders voor het aanslagjaar 2011 in aanmerking moet worden genomen; - dat de bedrijfsvoorheffing in 2010 moet worden ingehouden op de beroepsinkomsten van bedrijfsleiders onderworpen aan de personenbelasting voor het aanslagjaar 2011; - dat dit besluit dus dringend moet worden getroffen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de tabel van artikel 1 van het KB/WIB 92, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 oktober 1993, 18 februari 1994, 20 maart 1995, 6 maart 1996, 26 februari 1997, 17 december 1998, 29 oktober 1999, 23 november 2000, 4 februari 2002, 23 januari 2003, 30 juli 2003, 16 juni 2004, 13 juni 2005, 19 mei 2006, 12 februari 2007, 11 maart 2008 en 5 februari 2009, worden de kolommen van het aanslagjaar en van de revalorisatiecoëfficiënt respectievelijk aangevuld met "2011" en "3,87".

Art. 2.Dit besluit is van toepassing voor het aanslagjaar 2011.

Art. 3.Onze Minister die bevoegd is voor Financiën, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 februari 2010.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën, D. REYNDERS Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juli 1992. Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

KB/WIB 92 - Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

Koninklijk besluit van 22 oktober 1993, Belgisch Staatsblad van 29 oktober 1993.

Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994.

Koninklijk besluit van 20 maart 1995, Belgisch Staatsblad van 13 mei 1995.

Koninklijk besluit van 6 maart 1996, Belgisch Staatsblad van 19 maart 1996.

Koninklijk besluit van 26 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 13 maart 1997.

Koninklijk besluit van 17 december 1998, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Koninklijk besluit van 29 oktober 1999, Belgisch Staatsblad van 7 december 1999.

Koninklijk besluit van 23 november 2000, Belgisch Staatsblad van 12 december 2000.

Koninklijk besluit van 4 februari 2002, Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002.

Koninklijk besluit van 23 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 6 februari 2003 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 30 juli 2003, Belgisch Staatsblad van 29 augustus 2003 (3de ed.).

Koninklijk besluit van 16 juni 2004, Belgisch Staatsblad van 24 juni 2004 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 13 juni 2005, Belgisch Staatsblad van 17 juni 2005 (2de ed.).

Koninklijk besluit van 19 mei 2006, Belgisch Staatsblad van 29 mei 2006.

Koninklijk besluit van 12 februari 2007, Belgisch Staatsblad van 19 februari 2007.

Koninklijk besluit van 11 maart 2008, Belgisch Staatsblad van 18 maart 2008.

Koninklijk besluit van 5 februari 2009, Belgisch Staatsblad van 13 februari 2009 (2de ed.).

^