Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 oktober 2017
gepubliceerd op 19 oktober 2017

Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017013669
pub.
19/10/2017
prom.
08/10/2017
ELI
eli/besluit/2017/10/08/2017013669/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

8 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2017


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 192, tweede lid;

Gelet op de Programmawet (I) van 24 december 2002, artikel 269, eerste lid, 3° ;

Gelet op het advies van de Algemene raad van het RIZIV, gegeven op 13 maart 2017;

Gelet op het advies van de Inspecteur van financiën, gegeven op 24 april 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 22 juni 2017;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In toepassing van artikel 269, eerste lid, 3°, van de Programmawet (I) van 24 december 2002, wordt het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV, bestemd voor de financiering van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg, voor het jaar 2017 vastgesteld op 12,812065 miljoen euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, op 8 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^