Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 juni 2000
gepubliceerd op 30 juni 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012529
pub.
30/06/2000
prom.
08/06/2000
ELI
eli/besluit/2000/06/08/2000012529/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

8 JUNI 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid artikel 35, § 5, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996, 6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 2, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 5 mei 1997, 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 1 maart 1999 en 3 mei 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 16 april 1998, 10 augustus 1998 en 1 maart 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 april 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 3 mei 2000;

Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de subsectoren uit de non-profit-sector onverwijld het bedrag van de vermindering van de Sociale Maribel dienen te kennen zodat kan gestart worden met de betoelaging van bijkomende jobs;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 tot bepaling van het kwartaalbedrag van de forfaitaire bijdragevermindering in de non-profit sector wordt aangevuld met het volgende lid : « Vanaf 1 juli 2000, wordt het voormelde bedrag vastgesteld op 11.625 frank per kwartaal. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2000.

Art. 3.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 juni 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE ____________ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.

Koninklijke besluiten van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 5 mei 1997, Belgisch Staatsblad van 23 mei 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1998.

Koninklijke besluiten van 1 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 10 maart 1999.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

^