Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 08 januari 2006
gepubliceerd op 20 februari 2006

Koninklijk besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de **** van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn **** bij een **** werkgever die behoort tot dezelfde groep

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022091
pub.
20/02/2006
prom.
08/01/2006
ELI
eli/besluit/2006/01/08/2006022091/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****>****_title">8 JANUARI 2006. - **** besluit houdende vaststelling van de bijzondere regelen inzake de toepassing van de **** van 10 april 1971 op buitenlandse werkgevers die bepaalde werknemers tewerkstellen die gelijktijdig zijn **** bij een **** werkgever die behoort tot dezelfde groep****><****>
**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.****><****>Gelet op de **** van 10 april 1971, inzonderheid op artikel 3, 2°;****><****>Gelet op het advies van het **** van het Fonds voor **** van 20 januari 2003;****><****>Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 april 2003;****><****>Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 6 augustus 2003;****><****>Gelet op het advies 36.127/1 van de Raad van State, gegeven op 4 december 2003 met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;****><****>Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben **** besloten en besluiten Wij : <****>****_article">Artikel 1.De werkgever die is gevestigd in een andere Lidstaat van de **** **** Ruimte, die deel uitmaakt van een groep en die personen **** die onderworpen zijn aan de **** sociale zekerheid, wordt geacht aan de **** bedoeld in artikel 49 van de **** van 10 april 1971 te voldoen, zo de volgende voorwaarden vervuld zijn : ****_list">1° de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft schriftelijk toegelaten dat de lonen en de prestaties van de personen, belast met een overkoepelende functie binnen de groep, waardoor het exact afmeten van de effectieve prestaties voor elke onderneming afzonderlijk niet mogelijk is, opgenomen worden op de aangifte van een in België gevestigde werkgever die tot dezelfde groep behoort;****_list">2° de in België gevestigde werkgever heeft een rechtsgeldige **** afgesloten en de verzekeringsovereenkomst bevat : ****) een clausule, waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat er dekking wordt verleend voor de prestaties die deze personen leveren voor rekening van de buitenlandse werkgever;****_list">****) de schriftelijke toelating bedoeld in 1°;****_list">****) een verklaring van de in het buitenland gevestigde werkgever waaruit blijkt dat hij er zich rekenschap van geeft dat de beëindiging van de verzekeringsovereenkomst gesloten door de in België gevestigde werkgever, automatisch tot gevolg zal hebben dat hij niet langer rechtsgeldig verzekerd is. Een groep is een geheel van ondernemingen dat gevormd wordt door een ****, haar dochterondernemingen, de ondernemingen waarin deze ondernemingen rechtstreeks of onrechtstreeks een deelneming aanhouden, alsook de ondernemingen waarmee een consortium wordt gevormd en de ondernemingen die door deze laatste ondernemingen worden gecontroleerd of waarin deze laatste ondernemingen een deelneming aanhouden. <****>****_article">Art. 2.Onze **** bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.****><****>Gegeven te ****, op 8 januari 2006.****><****>**** **** **** : De Minister van ****, ****. ****
^