Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 april 2005
gepubliceerd op 11 april 2005

Koninklijk besluit tot aanvulling en wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011190
pub.
11/04/2005
prom.
07/04/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

7 APRIL 2005. - Koninklijk besluit tot aanvulling en wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen, inzonderheid op artikel 4, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2005 betreffende de wijze van voordracht en aanstelling van de leden van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie;

Gelet op het voorstel van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven van 17 maart 2005;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie en Onze Minister van Middenstand, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 maart 2005 tot aanduiding van de leden van het Nationaal-Sociaal Economisch Comité voor de Distributie worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 9° wordt aangevuld als volgt : « Irène PETRE en Chris VAN DROOGENBROECK »;2° in de bepaling onder 11° wordt het woord « Michel » vervangen door het woord « Michiel »;3° in de Franse tekst van de bepaling onder 12°, b) en d), wordt het woord « de » vervangen door het woord « du ».

Art. 2.In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de bepaling onder 9° wordt aangevuld als volgt : « Angélique WIDART en Jeroen ROSKAMS »;2° in de Franse tekst van de bepaling onder 12°, b), wordt het woord « de » vervangen door het woord « du ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2005.

Art. 4.Onze Minister bevoegd voor Economie en Onze Minister bevoegd voor Middenstand zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 april 2005.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Economie, M. VERWILGHEN De Minister van Middenstand, Mevr. S. LARUELLE

^