Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 20 juli 2020

Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020031126
pub.
20/07/2020
prom.
06/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vernieuwing van de vergunning van de onderneming OÜ ESC voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden


De volgende tekst annuleert en vervangt de publicatie 2020/31058, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 31 juni 2020, pagina 48606.

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, inzonderheid hoofdstuk VI, Afdeling 4.

Maritieme veiligheidsondernemingen.

Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 2 april 2020, Gelet op het akkoord van de Minister van begroting, gegeven op 17 april 2020 Overwegende dat de onderneming OÜ ESC, met vestigingsplaats te Soo 2, Tallin, 10414 Estland op 25 september 2019 via elektronische weg de Directie Private Veiligheid ervan op de hoogte heeft gesteld dat zij de vernieuwing wenste te bekomen van de vergunning als maritieme veiligheidsonderneming voor de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden en dit op schepen die varen onder de Belgische vlag.

Overwegende dat de Federale Procureur en de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid respectievelijk op 4 februari 2020 en op 6 maart 2020 een gunstig advies hebben gegeven voor wat betreft het leidinggevend personeel binnen de onderneming OÜ ESC, Overwegende dat de vergunning betrekking heeft op de onderneming OÜ ESC en geen garantie biedt dat de personeelsleden van de onderneming voldoen aan de wettelijke uitoefeningsvoorwaarden zoals bepaald in de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten en dat hierover een beslissing wordt genomen op het ogenblik van het al dan niet afleveren van de identificatiekaarten, Overwegende dat de onderneming OÜ ESC voor het overige op voldoende wijze heeft aangetoond dat voldaan werd aan alle wettelijk bepaalde voorwaarden om de vernieuwing van de vergunning te bekomen als maritieme veiligheidsonderneming voor de activiteiten van bewaking, bescherming en veiligheid van schepen om tegen piraterij te strijden, Op de voordracht van onze Minister van Binnenlandse Zaken en het advies van Onze Ministers die hierover in de Raad beraadslaagd hebben, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De vergunning voor activiteiten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen om tegen piraterij te strijden ten voordele van de geregistreerde eigenaar of exploitant, wordt vernieuwd, met ingang van 26 maart 2020, voor een periode van drie jaar.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

Art. 3.De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 mei 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met buitenlandse handel P. DE CREM

^