Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 29 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012253
pub.
29/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 mei 2005 Uurlonen in uitvoering van artikel 3 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 26 mei 2005 (Overeenkomst geregistreerd op 27 juli 2005 onder het nummer 75784/CO/149.04) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "arbeiders" verstaan: de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen Afdeling 1. - Meerderjarige arbeiders

Art. 2.Loonsverhogingen De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen worden als volgt verhoogd : - op 1 februari 2006 met 0,6 pct.; - op 1 oktober 2006 met 4,5 pct., verminderd met : - de reële index op 1 februari 2005; - 0,6 pct. (de loonsverhoging op 1 februari 2006); - de reële index op 1 februari 2006.

Indien dit saldo op 1 oktober 2006 negatief is, wordt er geen loonsverhoging toegepast.

Art. 3.Bijgevolg worden de minimumuurlonen als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Afdeling 2. - Jonge arbeiders

Art. 4.Op de bedragen vermeld in de artikelen 2 en 3 is het voor de jonge arbeiders bepaald stelsel van degressiviteit van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003 betreffende de loonvorming. Afdeling 3. - Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de

consumptieprijzen

Art. 5.De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 februari 2005, stemmen overeen met de indexaanpassing van 1 februari 2005 op basis van het referte-indexcijfer (januari 2005) 114,48.

Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 8 juli 2003, en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2003, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 juni 2004 en gepubliceerd ion het Belgisch Staatsblad van 13 juli 2004.

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel.

Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari 2007.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^