Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 12 september 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012242
pub.
12/09/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 januari 1975;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het conventioneel brugpensioen, met uitzondering van de bepalingen in strijd met artikel 4, § 2, van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 16 januari 1975, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1975.

Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2005 Conventioneel brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 24 januari 2006 onder het nummer 78211/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen en onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Art. 2.Er wordt een aanvullende conventionele pensioenvergoeding ten laste van de werkgever toegekend onder de volgende voorwaarden, waaraan cumulatief moet zijn voldaan : - in alle gevallen van ontslag, behalve om dringende reden, van werklieden en werksters die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt op de dag waarop zij worden ontslagen (einde arbeidscontract); - de ontslagen werklieden en werksters moeten uitdrukkelijk bekend maken van de conventionele brugpensioenmogelijkheid gebruik te willen maken; - zij zullen van het conventioneel brugpensioen kunnen genieten tot op de datum waarop hun gewoon rustpensioen ingang vindt.

Art. 3.De werkgever kan de terugbetaling bekomen van de aanvullende conventionele pensioenvergoeding door tussenkomst van het "Sociaal Fonds voor ondernemingen van handel in brandstoffen".

Het sociaal fonds kan hiervoor beschikken over de volgens artikel 17 van zijn statuten gereserveerde bijdrage van 0,25 pct. voor de aanwerving van jongeren.

Art. 4.De praktische modaliteiten voor de uitvoering van deze overeenkomst zullen uitgewerkt worden door de raad van beheer van het sociaal fonds.

Art. 5.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en is gesloten tot 31 december 2007.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^