Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juli 2006
gepubliceerd op 24 augustus 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende uurlonen, in uitvoering van artikel 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012237
pub.
24/08/2006
prom.
04/07/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JULI 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende uurlonen, in uitvoering van artikel 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende uurlonen, in uitvoering van artikel 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juli 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2005 Uurlonen, in uitvoering van artikel 2 van het nationaal akkoord 2005-2006 van 30 mei 2005 (Overeenkomst geregistreerd op 26 juli 2005 onder het nummer 75711/CO/142.01) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en de arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen.

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "arbeiders" verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. - Lonen 1. Meerderjarige arbeiders Art.2. Loonsverhogingen De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen worden als volgt verhoogd : - Op 1 november 2005 met 0,7 pct.; - Op 1 mei 2006 met 4,5 pct., verminderd met : - de reële index op 1 januari 2005; - de loonsverhoging van 0,7 pct. op 1 november 2005; - de reële index op 1 januari 2006.

Indien dit saldo op 1 mei 2006 negatief is, wordt er geen loonsverhoging toegepast.

Art. 3.Minimumuurlonen De minimumuurlonen worden als volgt vastgesteld : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 2. Minderjarige arbeiders Art.4. Op de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen aan de meerderjarige arbeiders is het voor de jonge arbeiders bepaald stelsel van degressiviteit van toepassing, overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003 betreffende de loonvorming, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2005). 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art.5. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van toepassing op 1 januari 2005 stemmen overeen met de indexaanpassing van 1 januari 2005 op basis van het referte-indexcijfer (december 2004) 114,33.Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003 betreffende de loonvorming, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2005), en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 6.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2003 betreffende de uurlonen, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 januari 2005 (Belgisch Staatsblad van 18 februari 2005).

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door één van de partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen en aan de ondertekenende partijen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 4 juli 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^