Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 september 2000
gepubliceerd op 13 oktober 2000

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2000012620
pub.
13/10/2000
prom.
03/09/2000
ELI
eli/besluit/2000/09/03/2000012620/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2000. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers inzonderheid op artikel 35, § 5, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wetten van 26 juli 1996, 6 december 1996, 13 februari 1998, 15 januari 1999, 26 maart 1999 en 24 december 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, inzonderheid op artikel 3, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 11 december 1998 en 3 mei 1999 en op artikel 4, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 6 juli 1997, 16 april 1998, 10 augustus 1998, 11 december 1998 en 3 mei 1999;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 juni 2000 Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 27 juni 2000 Gelet op de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de sector van de beschutte werkplaatsen onverwijld op de hoogte moet worden gebracht van de modaliteiten volgens dewelke de vermindering van de werkgeversbijdragen in de sector van de beschutte werkplaatsen moet worden aangewend zodat deze sector zo vlug mogelijk kan overgaan tot bijkomende aanwervingen;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid, van Onze Minister van Volksgezondheid en van Onze Minister van Sociale Zaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1°) Het § 3, 1° e) wordt aangevuld als volgt : », tenzij de sector kan aantonen dat de deeltijdse arbeid op een gelijkwaardige wijze bevorderd wordt. »; 2°) in § 8 wordt tussen het derde en het vierde lid het volgende lid ingevoegd : « Voor de periode die aanvangt op 1 juli 2000 kan de sector van de beschutte werkplaatsen een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten tot uiterlijk 31 december 2000. »

Art. 2.Het artikel 4, § 6 wordt aangevuld als volgt : « In afwijking van het voorgaande lid zal vanaf 1 juli 2000 de vermindering van de werkgeversbijdrage ten belope van 1 875 fr. per kwartaal en per werknemer voor de beschutte werkplaatsen moeten aange wend worden volgens de bepalingen van dit besluit. »

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2000.

Art. 4.Onze Minister van Werkgelegenheid, Onze Minister van Sociale Zaken en Onze Minister van Volksgezondheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 september 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werkgelegenheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. AELVOET De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 29 juni 1981, Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981. Wet van 26 juli 1996, Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996.

Wet van 6 december 1996, Belgisch Staatsblad van 24 december 1996.

Wet van 13 februari 1998, Belgisch Staatsblad van 19 februari 1998.

Wet van 15 januari 1999, Belgisch Staatsblad van 26 januari 1999.

Wet van 26 maart 1999, Belgisch Staatsblad van 1 april 1999.

Wet van 24 december 1999, Belgisch Staatsblad van 27 januari 2000.

Koninklijk besluit van 5 februari 1997, Belgisch Staatsblad van 27 februari 1997.

Koninklijk besluit van 6 juli 1997, Belgisch Staatsblad van 12 juli 1997.

Koninklijk besluit van 16 april 1998, Belgisch Staatsblad van 24 april 1998.

Koninklijk besluit van 10 augustus 1998, Belgisch Staatsblad van 27 augustus 1998.

Koninklijk besluit van 1 december 1998, Belgisch Staatsblad van 16 januari 1999.

Koninklijk besluit van 3 mei 1999, Belgisch Staatsblad van 9 juni 1999.

^