Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 december 2018
gepubliceerd op 12 december 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en van het koninklijk besluit van 8 mei 2018 betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018015253
pub.
12/12/2018
prom.
02/12/2018
ELI
eli/besluit/2018/12/02/2018015253/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt en van het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's sluiten betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG;

Gelet op de wet van 21 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, de artikelen 5, § 3, derde tot vijfde lid, 6, § 2, derde tot vijfde lid, 7, § 2, derde, vijfde en zesde lid, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 2018 en 30 juli 2018, en de artikelen 7/3, § 1, derde en vierde lid, en § 2, derde lid, en 7/4, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2018 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's sluiten betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's;

Gelet op het advies nr. 64.248/2 van de Raad van State, gegeven op 8 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven

Artikel 1.In de artikelen 1, 2, 3, 3/1 en 4 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009 en 28 mei 2018, worden de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking » telkens vervangen door het woord « verwerkingsverantwoordelijke ».

Art. 2.In artikel 4, eerste lid, 4°, van hetzelfde besluit, wordt het woord "gegevens" vervangen door het woord "contactgegevens". HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's sluiten betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's

Art. 3.In de artikelen 1, 2, 3, 5, 7 en 9 van het koninklijk besluit van 8 mei 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 23/05/2018 numac 2018031070 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's sluiten betreffende de aangiften van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's en betreffende het register van de beeldverwerkingsactiviteiten van bewakingscamera's, worden de woorden « verantwoordelijke voor de verwerking » telkens vervangen door het woord « verwerkingsverantwoordelijke ». HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 december 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^