Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 november 2002

Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid - Optimalisering van contacten en samenwerking met de sociale parastatalen' van de FOD « Sociale Zekerheid » Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B(...) 2. Op 12 november 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tie(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2002002296
pub.
09/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van een Directeur-generaal N-1 'Beheer van thema's en projecten van sociale zekerheid - Optimalisering van contacten en samenwerking met de sociale parastatalen' van de FOD « Sociale Zekerheid » (m/v) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg zijn;2. Op 12 november 2002 over een managementervaring van minstens zes jaar beschikken of minimaal tien jaar nuttige professionele ervaring hebben;3. Vereist(e) diploma(s) op 12 november 2002 : basisdiploma van de 2e cyclus van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau of titularis zijn van een graad van niveau 1. [Worden eveneens aanvaard : - de vroeger afgeleverde diploma's die overeenstemmen met één der voornoemde diploma's; - de in het buitenland behaalde diploma's en studiegetuigschriften die krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet gelijkwaardig worden verklaard met het voornoemde diploma, alsmede de diploma's erkend overeenkomstig de bij de koninklijke besluiten van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen.] De gedetailleerde functiebeschrijving en selectieprocedure vindt u in het selectiereglement, dat u kunt verkrijgen bij de diensten van SELOR. Solliciteren kan tot 12 november 2002.

U reageert per fax (02-214 45 60) of brief t.a.v. SELOR, Dienst "Copernicus Selecties Federale Overheid", Esplanadegebouw, Oratoriënberg 20, bus 4, 1010 Brussel, tel. 02-214 45 66 of per e-mail Copernicus-N@selor.be.

Uw inschrijving moet vergezeld zijn van een ingevuld standaard-CV-formulier. Dit formulier vindt u terug op de website www.copernicus.be of kan u aanvragen via de Selor infolijn (02-214 45 66).

U vermeldt altijd uw naam, voornaam, volledig adres, geboortedatum, rijksregisternummer evenals uw behaalde diploma.

Vergeet niet het refertenummer ANG02757 (voor Nederlandstalige kandidaten) of AFG02757 (voor Franstalige kandidaten) van de selectieprocedure te vermelden.

Uw sollicitatie zal per brief worden bevestigd.

Deze selectietekst vervangt de selectietekst die gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad nr. 331, Ed. 2, van 18 oktober 2002, respectievelijk pagina 47892 - 47893.

^