Etaamb.openjustice.be
Document van 28 november 1997
gepubliceerd op 20 juni 1998

Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen voor het jaar 1997

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033026
pub.
20/06/1998
prom.
28/11/1997
ELI
eli/besluit/1997/11/28/1998033026/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


28 NOVEMBER 1997. - Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt tot bepaling van de werkingstoelagen toegekend aan organisaties voor volksopleiding en vormingswerk voor volwassenen voor het jaar 1997


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993, 16 juli 1993 en 30 december 1993;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 18 december 1996 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 1997, inzonderheid op OA 40, Programma 12, Basisallocatie 33.21;

Gelet op het decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 18 januari 1993 betreffende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen, inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 1997;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, en na beraadslaging van de Regering op 26 november 1997;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 juni 1995 houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering, Besluit : Enig artikel. Voor de werkingstoelagen bepaald in artikel 11 van het decreet van 18 januari 1993 betreffende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor Volksopleiding en Vormingswerk voor Volwassenen wordt de coëfficiënt tot aanpassing aan de beschikbare kredieten op 0,7 vastgelegd voor het begrotingsjaar 1997.

Eupen, 28 november 1997.

De Minister-President, Minister van Financiën, Internationale Betrekkingen, Gezondheid, Gezin en Bejaarden, Sport en Toerisme, J. MARAITE De Minister van Jeugd, Vorming, Media en Sociale Aangelegenheden, K.-H. LAMBERTZ

^