Etaamb.openjustice.be
Decreet van 31 maart 2014
gepubliceerd op 25 april 2014

Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014202533
pub.
25/04/2014
prom.
31/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/31/2014202533/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

31 MAART 2014. - Decreet betreffende de uitoefening door de Duitstalige Gemeenschap van de bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme (1)


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.In het Duitse taalgebied worden alle bevoegdheden van het Waals Gewest inzake toerisme bedoeld in artikel 6, § 1, VI, eerste lid, 6° en 9°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen uitgeoefend door de Duitstalige Gemeenschap.

De bevoegdheden van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheid bedoeld in het eerste lid worden uitgeoefend door het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.De overdracht van de uitoefening van de aangelegenheden bedoeld in artikel 1 geschiedt zonder goederen- en personeelsoverdracht.

Art. 3.De rechten en plichten van het Waals Gewest betreffende de aangelegenheden bedoeld in artikel 1, met inbegrip van de rechten de plichten die voortvloeien uit lopende of toekomstige rechtsprocedures, worden overgenomen door de Duitstalige Gemeenschap.

In geval van geschil kan het Waals Gewest of de Duitstalige Gemeenschap, naargelang van het geval, in het geding tussenkomen of de overheid die het/haar opvolgt of die door het/haar wordt opgevolgd in het geding roepen.

Art. 4.Dit decreet treedt in werking op 1 juli 2014, voor zover een gelijkluidend, door het Parlement van het Waals Gewest aangenomen decreet in werking treedt op dezelfde datum.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Eupen, 31 maart 2014.

De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. MOLLERS _______ Nota Zitting 2013-2014.

Parlementaire stukken : 213 (2013-2014), nr. 1. Ontwerp van decreet.

Integraal verslag : 31 maart 2014, nr. 64. Bespreking en aanneming.

^