Etaamb.openjustice.be
Decreet van 20 juni 2008
gepubliceerd op 24 oktober 2008

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2003

bron
vlaamse overheid
numac
2008036197
pub.
24/10/2008
prom.
20/06/2008
ELI
eli/decreet/2008/06/20/2008036197/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

20 JUNI 2008. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2003 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 2003.

TITEL I. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling 1. - Vaststelling van de vastleggingen

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2003 bedragen, voor de gesplitste kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 2.907.563.207,74.

Art. 2.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2003 bedragen, voor de variabele kredieten, overeenkomstig de bijgaande tabel A, kolom 6, de som van EUR 36.157.789,41. Afdeling 2. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 3.De vastleggingskredieten - gesplitste kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2003 in totaal EUR 2.965.565.432,68 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag werd omgedeeld bij de begrotingsdecreten en is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting (decreet van 20 december 2002, Belgisch Staatsblad 09/07/2003) : EUR 2.902.303.000,00 b. aanpassing van de begroting t.g.v. het eerste en tweede aanpassingsdecreet 2003 (decreet van 4 juli 2003, Belgisch Staatsblad van 9 maart 2004 en decreet van 19 december 2003, Belgisch Staatsblad van 27 mei 2004), van de herverdelingsbesluiten van de Vlaamse Regering en van de eerste bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2003 houdende herschikking van kredieten naar programma 24.20, basisallocatie 41.01, zijnde 'Dotatie aan het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven' (begrotingsjaar 2003) : EUR 6.715.202,37 c. overdracht van kredieten ingevolge van artikel 11, § 4, van het decreet van 20 december 2002 en van artikel 10, § 1, van het decreet van 4 juli 2003 : EUR 56.547.230,31 (tabel A, kolommen 1, 2, 3 en 4).

Art. 4.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2003 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van - artikel 11, § 3, van het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004 (Belgisch Staatsblad 22/07/2004) : EUR 56.814.656,35 II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : EUR 1.234.644.41 (tabel A, kolommen 9 en 10).

Art. 5.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 3 en 4, worden de definitieve, omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld op EUR 2.907.563.207,74; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2003 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).

Art. 6.De vastleggingskredieten - variabele kredieten - bedragen voor het begrotingsjaar 2003 in het totaal EUR 148.919.698,22 (tabel A, kolom 5).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. overeenkomstig de ontvangsten op de middelenbegroting : EUR 89.279.046,57 b. de kredietoverdracht overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : EUR 59.640.651,65 (tabel A, kolom 1 en 4).

Art. 7.In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, werd de overdracht van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2002 naar 2003 verhoogd met een bedrag van EUR 305.657,83.

Art. 8.De in totaal voor het begrotingsjaar 2003 omgedeelde vastleggingskredieten - variabele kredieten - worden verminderd met een bedrag van EUR 114.056.617,98 dat, bij toepassing van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar het volgende begrotingsjaar wordt overgedragen (tabel A, kolom 9).

Art. 9.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 6 en 7 worden de definitieve vastleggingskredieten - variabele kredieten - voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld op EUR 36.157.789,41; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2003 geboekte vastleggingen (tabel A, kolommen 6 en 11).

Art. 10.In afwijking van artikel 18 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden voor onderstaande basisallocaties de vastleggingen verminderd : A. Algemene diensten : gesplitste kredieten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.In afwijking van artikel 18 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, worden voor onderstaande basisallocaties de vastleggingen verhoogd : Algemene diensten : gesplitste kredieten : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting Afdeling 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 12.De op het begrotingsjaar 2003 vastgestelde rechten ten behoeve van de Vlaamse Gemeenschap bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel B, kolom 3, de som van EUR 17.622.693.807,53.

Deze som is als volgt samengesteld : - algemene ontvangsten : EUR 17.360.333.965,98 - toegewezen ontvangsten : EUR 262.359.841,55 - opbrengst van leningen : EUR 0,00

Art. 13.De op hetzelfde begrotingsjaar 2003 aangerekende ontvangsten worden vastgesteld op EUR 17.342.868.686,96.

Deze som is als volgt samengesteld : - algemene ontvangsten : EUR 17.253.589.640,38 - toegewezen ontvangsten : EUR 89.279.046,58 - opbrengst van leningen : EUR 0,00 (tabel B, kolom 4).

Art. 14.De vastgestelde rechten nog te innen bij de afsluiting van het begrotingsjaar 2003 bedragen : EUR 279.825.120,57.

Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten : - algemene ontvangsten : EUR 20.071.774,13 - toegewezen ontvangsten : EUR 11.809.341,63 b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten : - algemene ontvangsten : EUR 86.672.551,47 - toegewezen ontvangsten : EUR 161.271.453,34 (tabel B, kolommen 5, 6 en 7). Afdeling 2. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 15.De tijdens het begrotingsjaar 2003 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld : A. algemene diensten : ten laste van EUR 17.139.001.088,15 - niet-gesplitste kredieten : EUR 14.382.639.857,17 - ordonnanceringskredieten : EUR 2.756.361.230,98 B. begrotingsfondsen : EUR 43.556.070,66 C. titel III : EUR 286.030.990,11 (tabel C, kolom 7).

Art. 16.De ten laste van het begrotingsjaar 2003 uitgevoerde betalingen, verantwoord of geregulariseerd, bedragen : A. algemene diensten : ten laste van EUR 17.138.641.570,62 - niet-gesplitste kredieten : EUR 14.382.558.183,00 - ordonnanceringskredieten : EUR 2.756.083.387,62 B. begrotingsfondsen : EUR 43.556.070,66 C. titel III : EUR 286.030.990,11 (tabel C, kolommen 7-9).

Art. 17.De ten laste van de begroting 2003 aangerekende betalingen, waarvan, bij toepassing van artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, de verantwoording of de regularisatie naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. algemene diensten : ten laste van EUR 359.517,53 - niet-gesplitste kredieten : EUR 81.674,17 - ordonnanceringskredieten : EUR 277.843,36 B. begrotingsfondsen : EUR 0,00 C. titel III : EUR 0,00 (tabel C, kolom 9). Afdeling 3. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 18.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2003 : A. algemene diensten : ten laste van EUR 18.777.794.991,07 - niet-gesplitste kredieten : EUR 15.882.305.681,65 - ordonnanceringskredieten : EUR 2.895.489.309,42 B. begrotingsfondsen : EUR 192.170.201,33 C. titel III : EUR 286.031.000,00 (tabel C, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. Oorspronkelijke begroting : a) algemene diensten : ten laste van EUR 17.140.607.000,00 - niet-gesplitste kredieten : EUR 14.298.661.000,00 - ordonnanceringskredieten : EUR 2.841.946.000,00 b) begrotingsfondsen : EUR 81.020.000,00 c) titel III : EUR 286.031.000,00 (tabel C, kolom 2). 2. Aanpassingen van de kredieten : Vermeerderingen : a) algemene diensten : ten laste van EUR 214.956.669,63 - niet-gesplitste kredieten : EUR 168.775.233,63 - ordonnanceringskredieten : EUR 46.181.436,00 b) begrotingsfondsen : EUR 3.106.000,00 c) titel III : EUR 0,00 Verminderingen : a) algemene diensten : ten laste van EUR 41.785.669,63 - niet-gesplitste kredieten : EUR 12.717.436,00 - ordonnanceringskredieten : EUR 29.068.233,63 b) begrotingsfondsen : EUR 800.000,00 c) titel III : EUR 0,00 (tabel C, kolommen 3 en 4). II. De betalingskredieten voor de begrotingsfondsen overeenkomstig artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, aangepast aan de op de overeenkomstige posten van de middelenbegroting aangerekende ontvangsten, bedragen voor het begrotingsjaar 2003 : EUR 89.279.046,57 (tabel C, kolom 2).

III. De overdrachten van betalingskredieten bij toepassing van de artikelen 34 en 35 en 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 en van speciale bepalingen, als volgt samengesteld : a) algemene diensten : ten laste van EUR 1.464.016.991,07 - niet-gesplitste kredieten1 : EUR 1.427.586.884,02 - ordonnanceringskredieten : EUR 36.430.107,05 b) begrotingsfondsen : EUR 102.891.154,76 c) titel III : EUR 0,00 (tabel C, kolom 5).

Art. 19.In afwijking van artikel 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, werd de overdracht van de betalingskredieten voor de begrotingsfondsen van het begrotingsjaar 2002 naar 2003 verhoogd met een bedrag van EUR 305.657,83.

Art. 20.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2003 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van - de artikelen 34, 35 en 45, § 2, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, - artikel 11, § 3, van het decreet van 20 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, - artikel 10, § 3, van het decreet van 4 juli 2003 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, - artikel 5 van het decreet van 19 december 2003 houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003, - artikel 11, § 1 en § 3, van het decreet van 19 december 2003 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, - artikel 4, § 1 en § 2, van het decreet van 7 mei 2004 houdende de aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2004, a) algemene diensten : ten laste van EUR 1.501.833.001,34 - niet-gesplitste kredieten : EUR 1.455.165.614,41 - ordonnanceringskredieten : EUR 46.667.386,93 b) begrotingsfondsen : EUR 148.614.130,67 c) titel III : EUR 0,00 II.De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen voor : a) algemene diensten : ten laste van EUR 136.983.461,10 - niet-gesplitste kredieten : EUR 44.522.769,59 - ordonnanceringskredieten : EUR 92.460.691,51 b) begrotingsfondsen : EUR 0,00 c) titel III : EUR 9,89 (tabel C, kolommen 12 en 13).

Art. 21.In afwijking van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid artikel 33 werd voor de onderstaande ordonnanties van het begrotingsjaar 2004 de betaling uitgevoerd op 31 december 2003 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 22.Ingevolge de bepalingen vervat in artikel 17, worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2003 als volgt vastgesteld : A. algemene diensten : ten laste van EUR 17.139.001.088,15 - niet-gesplitste kredieten : EUR 14.382.639.857,17 - ordonnanceringskredieten : EUR 2.756.361.230,98 B. begrotingsfondsen : EUR 43.556.070,66 C. titel III : EUR 286.030.990,11 Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2003, overeenkomstig tabel C, kolommen 7 en 14. HOOFDSTUK III. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de Diensten met Afzonderlijk Beheer Afdeling 1. - Vaststelling van de ontvangsten

Art. 23.De op het begrotingsjaar 2003 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 3, de som van EUR 1.490.543.800,23.

Art. 24.De op hetzelfde begrotingsjaar 2003 aangerekende ontvangsten, worden overeenkomstig de bijgaande tabel E, kolom 4, vastgesteld op EUR 1.253.616.640,68.

Art. 25.De vastgestelde rechten nog te innen bij afsluiting van het begrotingsjaar 2003 door de Diensten met Afzonderlijk Beheer bedragen EUR 236.927.159,55. (tabel E, kolom 5) Deze som is als volgt samengesteld : a) geannuleerde of in onbepaald uitstel gebrachte rechten : EUR 34.736.954,25 b) naar het volgende begrotingsjaar overgedragen rechten : EUR 202.190.205,30 (tabel E, kolom 6 en 7). Afdeling 2. - Vaststelling van de vastleggingen

Art. 26.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 2003 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 6, de som van EUR 1.423.844.421,21. Afdeling 3. - Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 27.De vastleggingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel F, kolom 5, voor het begrotingsjaar 2003 EUR 1.512.570.521,39.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting : EUR 1.413.565.000,00 b. aanpassing van de begroting - vermeerdering : EUR 113.150.521,39 - vermindering : EUR 14.145.000,00 c. overdracht van vastleggingskredieten : EUR 0,00 (tabel F, kolommen 1 tot 4).

Art. 28.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2003 beschikbaar gestelde omgedeelde vastleggingskredieten wordt als volgt verminderd : I. De vastleggingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen : EUR 0,00 II. De beschikbaar gebleven vastleggingskredieten die worden geannuleerd, bij toepassing van de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : EUR 88.726.100,18 (tabel F, kolommen 9 en 10).

Art. 29.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 27 en 28, worden de definitieve, omgedeelde vastleggingskredieten voor het begrotingsjaar 2003 vastgesteld op EUR 1.423.844.421,21; som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar 2003 geboekte vastleggingen (tabel F, kolommen 6 en 11). Afdeling 4. - Vaststelling van de uitgaven

Art. 30.De tijdens het begrotingsjaar 2003 aangerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld : EUR 1.202.285.431,70 (tabel G, kolom 7). Afdeling 5. - Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 31.De betalingskredieten beschikbaar gesteld aan en omgedeeld door het Vlaams Parlement bedragen voor het begrotingsjaar 2003 : EUR 2.523.489.521,39 (tabel G, kolom 6).

Die bedragen omvatten : I. De betalingskredieten gestemd bij de begrotingsdecreten en bij decreet, als volgt onderverdeeld : 1. Oorspronkelijke begrotingen : EUR 2.393.261.000,00 2. Aanpassing van de kredieten : Vermeerderingen : EUR 141.402.521,39 Verminderingen : EUR 11.174.000,00 (tabel G, kolommen 2, 3 en 4).

II. De overdrachten van betalingskredieten bedragen : EUR 0,00 (tabel G, kolom 5).

Art. 32.Het bedrag van de voor het begrotingsjaar 2003 beschikbaar gestelde omgedeelde betalingskredieten, wordt als volgt verminderd : I. De betalingskredieten die naar het volgende begrotingsjaar worden overgedragen bij toepassing van speciale decreetsbepalingen : EUR 0,00 II. De beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd bedragen : EUR 1.321.204.089,69 (tabel G, kolommen 11 en 12).

Art. 33.Er worden geen aanvullende kredieten toegekend voor het begrotingsjaar 2003. (tabel G, kolom 9).

Art. 34.Ingevolge de bepalingen vervat in de bovenstaande artikelen 31, 32 en 33, worden de definitieve kredieten voor het begrotingsjaar 2003 als volgt vastgesteld : EUR 1.202.285.431,70 Die sommen zijn gelijk aan de ordonnanceringen aangerekend ten laste van de begroting 2003, overeenkomstig tabel G kolommen 7 en 13. HOOFDSTUK IV. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van het begrotingsdecreet Afdeling 1. - Vaststelling van de vastleggingsmachtigingen

Art. 35.De in toepassing van de artikelen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, § 1, 24, § 2, 123, 133 en 136 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 13, 15, 50, 60, 63 van het eerste aanpassingsdecreet van 2003, van de artikelen 26, 37 en 34 van het tweede aanpassingsdecreet 2003 toegewezen vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 2), de som van EUR 378.182.000,00.

Art. 36.De in toepassing van de artikelen 16, 25, 26, 99, 101, 102, 104, 125, 127, 129, 130 en 131 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 26, 28, 29, 31, 54, 56, 57, 58, 64 en 69 van het eerste aanpassingsdecreet 2003, van de artikelen 11, 14, 29, 30 en 31 van het tweede aanpassingsdecreet 2003 toegewezen vastleggingsmachtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 2), de som van EUR 1.886.955.013,37.

Art. 37.De in toepassing van de artikelen 16 en 17 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 14 en 16 van het eerste aanpassingsdecreet 2003 toegewezen machtigingen tot het aangaan van verbintenissen strekkende tot betaling van de intrest en de aflossing van leningen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 2), de som van EUR 206.150.047,90. Afdeling 2. - Vaststelling van de aanwending

Art. 38.De aanwendingen van de door de artikelen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, § 1, 24, § 2, 123, 133 en 136 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 13, 15, 50, 60 en 63 van het eerste aanpassingsdecreet van 2003, van de artikelen 26, 34 en 37 van het tweede aanpassingsdecreet 2003 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 3) de som van EUR 360.778.949,68.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 6), de som van EUR 14.753.772,82.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze artikelen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A1, kolom 7), de som van EUR 2.649.277,50.

Art. 39.De aanwendingen van de door de artikelen 16, 25, 26, 99, 101, 102, 104, 125, 127, 129, 130 en 131 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 26, 28, 29, 31, 54, 56, 57, 58, 64 en 69 van het eerste aanpassingsdecreet 2003, van de artikelen 11, 14, 29, 30 en 31 van het tweede aanpassingsdecreet 2003 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 3), de som van EUR 1.797.115.735,96.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 6), de som van EUR 33.997.260,08.

De niet-aangewende en te annuleren machtigingen toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt A2, kolom 7), de som van EUR 55.842.017,33.

Art. 40.De aanwendingen van de door de artikelen 16 en 17 van het begrotingsdecreet 2003, van de artikelen 14 en 16 van het eerste aanpassingsdecreet 2003 toegewezen machtigingen voor het begrotingsjaar 2003 belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 3), de som van EUR 137.510.643,88.

De niet-aangewende en de naar het volgende begrotingsjaar over te dragen machtigingen belopen, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 6), de som van EUR 65.000.000,00.

De niet-aangewende en te annuleren machtiging toegewezen door deze bepalingen voor het begrotingsjaar 2003 beloopt, overeenkomstig de bijgaande tabel H (punt B, kolom 7), de som van EUR 3.639.404,02.

TITEL II. - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de instellingen van Openbaar Nut van categorie A, opgesomd in artikel 1 van de Wet van 16 maart 1954 HOOFDSTUK I. - Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM), ingesteld bij decreet van 2 juli 1981 ( Belgisch Staatsblad van 25 juli 1981) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 41.De eindregeling van de begroting van OVAM is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 55.918.910 - de uitgaven op een bedrag van EUR 56.725.328 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van 806.418 in EUR, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van 6.034.842 in EUR, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verlaagt tot EUR 5.228.424. HOOFDSTUK II. - Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD), ingesteld bij decreet van 21 december 1994 ( Belgisch Staatsblad van 3 1.12.1994) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 42.De eindregeling van de begroting van VFLD is, voor het begrotingsjaar 2003 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 21.900.610 - de uitgaven op een bedrag van EUR 25.446.914 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 3.546.304 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 56.642.774, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 vermindert tot EUR 53.096.470. HOOFDSTUK III. - Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), ingesteld bij decreet van 23 februari 1994 ( Belgisch Staatsblad van 0 1.06.1994) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 43.De eindregeling van de begroting van het VIPA is, voor het begrotingsjaar 2003 als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 89.148.855 - de uitgaven (inclusief toewijzing aan reservefonds) op een bedrag van EUR 130.602.786 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 41.453.931 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 57.667.557, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verlaagt tot EUR 16.213.626. HOOFDSTUK IV. - Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Hermesfonds), ingesteld bij decreet van 21 december 2001 ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.2001) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 44.De eindregeling van de begroting van het Hermesfonds is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 229.375.392 - de uitgaven op een bedrag van EUR 195.257.278 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een overschot is van EUR 34.118.114 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 63.960.879, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verhoogt tot EUR 98.078.993. HOOFDSTUK V. - Het Vlaams Zorgfonds, ingesteld bij decreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad van 28/05/1999) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 45.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Zorgfonds is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 202.691.531 - de uitgaven op een bedrag van EUR 150.170.593 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een budgettair resultaat is van EUR 52.520.938 dat gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 33.129.295, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 brengt op 48.303.562, na toewijzing aan het reservefonds van EUR 37.346.671. HOOFDSTUK VI. - Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams Brabant (VLABINVEST), ingesteld bij decreet van 25 juni 1992 ( Belgisch Staatsblad van 1 1.07.1992) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 46.De eindregeling van de begroting van het VLABINVEST is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 389.544 - de uitgaven op een bedrag van EUR 948.451 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 558.907 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 8.829.887, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 terugbrengt tot EUR 8.270.980. HOOFDSTUK VII. - Fonds Bijzondere Jeugdbijstand, ingesteld bij decreet van 21 december 1990 ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.1990) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 47.De eindregeling van de begroting van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 203.211.540 - de uitgaven op een bedrag van EUR 205.640.526 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 2.428.986 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 2.964.111, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verlaagt tot EUR 535.125. HOOFDSTUK VIII. - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), ingesteld bij decreet van 12 december 1990 ( Belgisch Staatsblad van 2 1.12.1990) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 48.De eindregeling van de begroting van de VMM is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 61.877.159 - de uitgaven op een bedrag van EUR 67.167.295 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 5.290.136 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 1.896.425, het gecumuleerd tekort op 31 december 2003 brengt op EUR 3.393.711. HOOFDSTUK IX. - Grindfonds, ingesteld bij decreet van 14 juli 1993 ( Belgisch Staatsblad van 1 4.10.1993) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 49.De eindregeling van de begroting van het Grindfonds is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 14.750.559 - de uitgaven op een bedrag van EUR 35.495.484 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 20.744.925 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 48.979.289, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verlaagt tot EUR 28.234.364. HOOFDSTUK X. - Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF), ingesteld bij decreet van 22 december 1993 ( Belgisch Staatsblad van 2 9.12.1993) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 50.De eindregeling van de begroting van het VLIF is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 33.367.780 - de uitgaven op een bedrag van EUR 36.084.040 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 2.716.260, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 2.747.068, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 terugbrengt tot EUR 30.808. HOOFDSTUK XI. - Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector (FIVA), ingesteld bij decreet van 13 mei 1997 ( Belgisch Staatsblad van 1 7.06.1997) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 51.De eindregeling van de begroting van het Fonds voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 1.744.388 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.687.048 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een overschot is van EUR 57.340 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 1.998.036, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verhoogt tot EUR 2.055.376. HOOFDSTUK XII. - Vlaams Egalisatie Rente Fonds (VERF), ingesteld bij decreet van 16 december 1997 ( Belgisch Staatsblad van 3 0.12.1997) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 52.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Egalisatie Rente Fonds is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 584.867 - de uitgaven op een bedrag van EUR 4.470 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een overschot is van EUR 580.397 dat, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 42.617.624, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verhoogt tot EUR 43.198.021. HOOFDSTUK XIII. - Fonds Culturele Infrastructuur, ingesteld bij decreet van 19 december 1998 ( Belgisch Staatsblad van 3 1.12.1998) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 53.De eindregeling van de begroting van het Fonds Culturele Infrastructuur is, voor het begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 10.876.475 - de uitgaven op een bedrag van EUR 17.813.133 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 6.936.658, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 7.411.072, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 terugbrengt tot EUR 474.414. HOOFDSTUK XIV. - Herplaatsingsfonds, ingesteld bij decreet van 18 mei 1999 ( Belgisch Staatsblad van 2 4.09.1999) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 54.De eindregeling van de begroting van het Herplaatsingsfonds is, voor begrotingsjaar 2003, als volgt vastgesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 3.949.639 - de uitgaven op een bedrag van EUR 2.967.774 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een overschot is van EUR 981.865, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 229.953, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verhoogt tot EUR 1.211.818. HOOFDSTUK XV. - Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven, ingesteld bij decreet van 22 december 2000 ( Belgisch Staatsblad van 3 0.12.2000) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 55.De eindregeling van de begroting van het Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eénmalige Investeringsuitgaven is voor het begrotingsjaar 2003, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 66.783.117 - de uitgaven op een bedrag van EUR 74.466.284 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een tekort is van EUR 7.683.167, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 611.226.339, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 terugbrengt tot EUR 603.543.172. HOOFDSTUK XVI. - Vlaams Brusselfonds, ingesteld bij decreet van 21 december 2001 ( Belgisch Staatsblad van 1 4.02.2002) Afdeling 1. - Lopend jaar

Art. 56.De eindregeling van de begroting van het Vlaams Brusselfonds is voor het begrotingsjaar 2003, als volgt samengesteld : - de ontvangsten op een bedrag van EUR 2.479.000 - de uitgaven op een bedrag van EUR 1.772.150 zodat er voor het begrotingsjaar 2003 een overschot is van EUR 706.850, gevoegd bij het overschot op 31 december 2002 van EUR 2.479.000, het gecumuleerd overschot op 31 december 2003 verhoogt tot EUR 3.185.850.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 20 juni 2008.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stuk. - Ontwerp van decreet, 23-A - Nr. 1.

Zitting 2007-2008.

Stukken. - Verslag, 23-A - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 23-A - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 11 juni 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^