Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 juli 2000
gepubliceerd op 02 september 2000

Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2000035847
pub.
02/09/2000
prom.
17/07/2000
ELI
eli/decreet/2000/07/17/2000035847/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

17 JULI 2000. - Decreet houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, regering, bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Inleidende bepalingen

Artikel 1.Dit decreet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 39 van de Grondwet.

Art. 2.Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder : 1° geografische informatie : alle ruimtelijk gerefereerde informatie;2° Geografisch informatie Systeem, hierna GIS te noemen : informatiesysteem voor het opbouwen, beheren, verwerken, presenteren, integreren en communiceren van geografische informatie;3° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor het GIS-Vlaanderen;4° het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen : de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen, hierna OC genoemd;5° de Gronddatabank : het logisch geheel van databanken dat alle geografische informatie bevat in beheer bij de deelnemers aan GIS-Vlaanderen als bedoeld in artikel 5;6° referentiebestanden : geografische basisbestanden die een geometrische referentie, een topografische referentie en/of een objectreferentie bieden om binnen GIS-Vlaanderen, als bedoeld in artikel 3, of wel : - gebruikt te worden als ruimtelijk "skelet" om andere gegevens geometrisch aan te hechten of in te passen; - te dienen als topografische of visuele achtergrond voor opvraag- en weergavedoeleinden; - object-informatielagen te bieden, die zodanig gestructureerd zijn dat algemene bestanden met thematische attributen hiermee koppelbaar zijn; 7° het Grootschalig Referentie Bestand : het als operationeel geografisch informatiesysteem uit te bouwen grootschalig topografisch referentiekader voor Vlaanderen waaraan andere gegevensbanken kunnen gekoppeld worden, hierna het GRB te noemen;8° GRB-exemplaren : elementaire bouwstenen die alle opgenomen GRB-informatie omvat met betrekking tot een individueel terreinobject;9° themabestanden : bestanden die geselecteerde geografische informatie aangaande een specifiek thema bevatten;10° metadata : beschrijvingen van geografische informatie. HOOFDSTUK II. - Het samenwerkingsverband GIS-Vlaanderen

Art. 3.Er wordt een samenwerkingsverband Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen opgericht voor de uitbouw en de exploitatie van een gestructureerd communicatie- en beheersysteem van geografische informatie, hierna GIS-Vlaanderen te noemen.

Art. 4.§ 1. GIS-Vlaanderen heeft tot doel de aanmaak, het gebruik, de uitwisseling en het beheer van geografische informatie binnen de overheid in Vlaanderen te optimaliseren. § 2. GIS-Vlaanderen zal instaan voor onder meer : 1° het gemeenschappelijk verwerven van geografische informatie;2° het aanmaken, het beheren en het distribueren van geografische referentiebestanden;3° het ontwikkelen van themabestanden;4° het ontwikkelen van een organisatie voor de uitwisseling van metadata en van geografische informatie;5° het promoten, begeleiden en coördineren van GIS-toepassingen bij de overheid;6° het opzetten van opleidingsprogramma's met betrekking tot geografische informatie en GIS;7° het opzetten van een documentatiecentrum met het oog op kennisoverdracht en archivering;8° het valoriseren van Vlaamse GIS-expertise in het buitenland.

Art. 5.GIS-Vlaanderen bestaat uit het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, alle Vlaamse openbare instellingen, de provincies en de gemeenten, hierna de deelnemers aan GIS-Vlaanderen te noemen.

Art. 6.§ 1. Natuurlijke personen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen niet vermeld in artikel 5, hierna derden te noemen, kunnen een samenwerking aangaan met GIS-Vlaanderen. § 2. De samenwerking met GIS-Vlaanderen, o.a. het beschikbaar stellen van geografische informatie en de mogelijke dienstverlening van het OC aan derden wordt bij overeenkomst geregeld. Beperkingen terzake worden geregeld op basis van de bepalingen van artikel 24 van dit decreet. HOOFDSTUK III. - Planning

Art. 7.§ 1. Het GIS-Vlaanderen-plan, hierna GIS-plan te noemen, is het strategisch beleidsdocument van de Vlaamse regering houdende de doelstellingen van GIS-Vlaanderen. § 2. Het GIS-Vlaanderen-uitvoeringsplan, hierna GIS-uitvoeringsplan te noemen, is een gefaseerd uit te voeren voortschrijdend meerjarenprogramma op basis van vastgelegde prioriteiten ter realisering van de doelstellingen van GIS-Vlaanderen.

Art. 8.§ 1. De Vlaamse regering stelt nadere regels vast met betrekking tot de opmaak van het GIS-plan en het GIS-uitvoeringsplan. § 2. De Vlaamse regering keurt het GIS-plan en het GIS-uitvoeringsplan goed.

Art. 9.§ 1. Het provinciaal GIS-plan is het GIS-beleidsdocument voor de Vlaamse Provincies. De Provincieraad kan beslissen tot het opmaken van het provinciaal GIS-plan en stelt het provinciaal GIS-plan vast. § 2. Het provinciaal GIS-plan richt zich naar het GIS-plan. Het provinciaal GIS-plan bevat zowel een strategisch luik als een uitvoeringsluik. Het strategisch luik kan het accent leggen op de provinciale beleidsdomeinen. Het uitvoeringsluik legt de prioriteiten van het provinciaal GIS-beleid vast in een gefaseerd uit te voeren voortschrijdend meerarenprogramma.

Art. 10.§ 1. Het gemeentelijk GIS-plan is het GIS-beleidsdocument voor de Vlaamse gemeenten. De Gemeenteraad kan beslissen tot het opmaken van het gemeentelijk GIS-plan en stelt het gemeentelijk GIS-plan vast. § 2. Het gemeentelijk GIS-plan richt zich naar het GIS-plan en het provinciaal GIS-plan. Het gemeentelijk GIS-plan bevat zowel een strategisch luik als een uitvoeringsluik. Het strategisch luik kan het accent leggen op de gemeentelijke beleidsdomeinen. Het uitvoeringsluik legt de prioriteiten van het gemeentelijk GIS-beleid vast in een gefaseerd uit te voeren voortschrijdend meerjarenprogramma. HOOFDSTUK IV. - Organisatie van GIS-Vlaanderen

Art. 11.§ 1. Er wordt een stuurgroep GIS-Vlaanderen opgericht, hierna de stuurgroep te noemen, bestaande uit afgevaardigden van de deelnemers aan GIS-Vlaanderen. § 2. De stuurgroep wordt belast met de beleidsvoorbereiding van GIS-Vlaanderen in opdracht van de Vlaamse regering en staat in voor het opmaken, het bijsturen en het begeleiden van het GIS-plan en het GIS-uitvoeringsplan, evenals met de opvolging van de uitvoering ervan. § 3. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling en de werking van de stuurgroep en benoemt de voorzitter en de leden. De leden van de stuurgroep zijn deskundig in geografische informatie en overheidsaangelegenheden.

Art. 12.§ 1. Er wordt een Geografische Informatie Raad opgericht, hierna de GI-raad te noemen. § 2. De GI-raad heeft als opdracht, op eigen initiatief of op verzoek van de minister, advies te verlenen over aangelegenheden inzake de aanmaak, het gebruik en de uitwisseling van geografische informatie in Vlaanderen. § 3. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling en de werking van de GI-raad en benoemt de voorzitter en de leden. De leden van de GI-raad zijn deskundig in geografische informatie en overheidsaangelegenheden.

Art. 13.§ 1. Er wordt een Wetenschappelijk Comité GIS-Vlaanderen opgericht, hierna het Comité te noemen, met als opdracht, op verzoek van de minister, advies te verlenen over alle aangelegenheden van wetenschappelijke aard, die dienstig kunnen zijn voor de ontwikkeling van GIS-Vlaanderen. § 2. De Vlaamse regering bepaalt de samenstelling en de werking van het Comité en benoemt de voorzitter en de leden. De leden van het Comité zijn deskundig in geografische informatie. § 3. De voorzitter en de leden van het Comité maken deel uit van de GI-raad. § 4. De voorzitter van het Comité is tevens de voorzitter van de GI-raad.

Art. 14.§ 1. Het OC staat in voor de coördinatie, de organisatie en de dienstverlening van GIS-Vlaanderen en wordt belast met de uitvoering van het GIS-plan en het GIS-uitvoeringsplan. § 2. Het OC verkrijgt zijn middelen uit : 1° een jaarlijkse dotatie lastens de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap;2° vergoedingen voor het leveren van diensten, voor het leveren en het bijhouden van referentie- en themabestanden en eventuele bijdragen van de deelnemers van GIS-Vlaanderen in de werkingskosten van het OC;3° bijdragen van de deelnemers in de uitvoering van projecten overeenkomstig artikel 21 van dit decreet. § 3. Op voorstel van de stuurgroep, kan het OC een vergoeding vaststellen voor het leveren van diensten of voor het leveren en bijhouden van referentie- en themabestanden aan deelnemers en aan derden. § 4. In de rekeningen van de Vlaamse Landmaatschappij worden de inkomsten en uitgaven van het OC afzonderlijk vermeld.

Art. 15.De Vlaamse regering stelt nadere regels vast voor de verdere regeling, de organisatie en de normeringsopdracht van GIS-Vlaanderen. HOOFDSTUK V. - Samenwerking rond geografische informatie

Art. 16.§ 1. Het OC neemt deel aan en draagt bij tot nationale en internationale normeringsinitiatieven op het vlak van geografische informatie. Meer in het bijzonder met betrekking tot de referentiebestanden treedt het OC op als enig aanspreekpunt voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest. § 2. De stuurgroep wordt belast om, in overleg met het OC en de deelnemers aan GIS-Vlaanderen, standaarden uit te werken en in te voeren voor specifieke toepassingen binnen GIS-Vlaanderen teneinde het gebruik en het uitwisselen van geografische informatie in het algemeen en de referentiebestanden in het bijzonder te optimaliseren en te integreren in beslissingsprocedures waaraan een ruimtelijke dimensie verbonden is.

Art. 17.§ 1. Het OC wordt belast met de uitbouw en het beheer van een Metadatabank voor geografische informatie. § 2. De deelnemers aan GIS-Vlaanderen melden aan het OC alle nuttige informatie met betrekking tot hun specifieke geografische informatie en projecten, overeenkomstig de richtlijnen die hen door het OC worden verstrekt.

Art. 18.Het OC wordt belast met de coördinatie van de aanmaak, de bijhouding en het beheer van de referentiebestanden van GIS-Vlaanderen, zowel op klein-, midden- als grootschalig niveau.

Art. 19.§ 1. De Vlaamse regering zal, op voorstel van de stuurgroep, de deelnemers aan GIS-Vlaanderen aanwijzen die belast worden met het aanmaken, het beheren en het bijhouden van bepaalde themabestanden of onderdelen van referentiebestanden. § 2. Voor het aanmaken, het beheren en het bijhouden van bestanden, bedoeld in § 1, zijn de deelnemers aan GIS-Vlaanderen gehouden aan de richtlijnen die hen door de stuurgroep worden verstrekt. Voor het GRB wordt het OC als enige instelling gemachtigd tot het toekennen van unieke identificatiecodes aan de GRB-exemplaren uit de databank.

Art. 20.De deelnemers aan GIS-Vlaanderen zijn ertoe gehouden om bij het opbouwen van themabestanden gebruik te maken van of te refereren naar de referentiebestanden die voor de betrokken themabestanden door de stuurgroep worden erkend.

Art. 21.§ 1. Het OC wordt gemachtigd om, voor projecten die voorzien zijn in het GIS-uitvoeringsplan, met de deelnemers aan GIS-Vlaanderen en met derden overeenkomsten af te sluiten voor de gezamenlijke aanmaak, bijhouding, distributie en financiering van referentie- en themabestanden. § 2. Voor de overeenkomsten, bedoeld in § 1, treedt het OC op in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest. HOOFDSTUK VI. - Beschikbaarheid en distributie van geografische informatie

Art. 22.§ 1. Onverminderd de wettelijke of decretale bepalingen inzake de mededeling van informatie, zijn de deelnemers aan GIS-Vlaanderen ertoe gehouden hun geografische informatie in te brengen in de Gronddatabank. § 2. Het OC staat in voor de uitbouw en de centrale coördinatie van de Gronddatabank.

Art. 23.§ 1. De geografische informatie van de Gronddatabank is beschikbaar voor alle deelnemers aan GIS-Vlaanderen. § 2. De stuurgroep bepaalt in welke gevallen er van § 1 kan afgeweken worden.

Art. 24.Onverminderd de wettelijke of decretale bepalingen inzake de mededeling van informatie, stelt iedere deelnemer van GIS-Vlaanderen, in overleg met de stuurgroep, de voorwaarden vast waaronder zijn geografische informatie ter beschikking kan gesteld worden aan derden.

Art. 25.Onverminderd de bevoegdheid van de deelnemers aan GIS-Vlaanderen om hun geografische informatie ter beschikking te stellen van derden als bedoeld in artikel 6, fungeert het OC als centraal distributiecentrum voor de geografische informatie van de Gronddatabank.

Art. 26.Het OC wordt belast met de uitbouw en het beheer van een informatienetwerk voor geografische informatie. HOOFDSTUK VII. - Opheffingsbepalingen

Art. 27.De volgende regelingen worden opgeheven : 1° artikel 6, § 4, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, vervangen bij decreet van 12 december 1990;2° het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 betreffende het Geografisch Informatiesysteem Vlaanderen, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996;3° het besluit van de Vlaamse regering van 12 juni 1995 houdende samenstelling van de stuurgroep GIS-Vlaanderen;4° het besluit van de Vlaamse regering van 28 februari 1996 houdende samenstelling van de Geografische Informatie Raad. Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 17 juli 2000.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport, J. SAUWENS _______ Nota (1) Zitting 1999-2000. Stukken. - Ontwerp van decreet, 303 - Nr. 1. - Verslag, 303 - Nr. 2. - Tekst aangenomen door de Plenaire Vergadering, 303 - Nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 4 en 5 juli 2000.

^