Etaamb.openjustice.be
Decreet van 16 februari 2009
gepubliceerd op 15 april 2009

Decreet tot wijziging van artikel 8 van het decreet van 9 mei 1994 over camping en kampeerterreinen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2009200995
pub.
15/04/2009
prom.
16/02/2009
ELI
eli/decreet/2009/02/16/2009200995/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

16 FEBRUARI 2009. - Decreet tot wijziging van artikel 8 van het decreet van 9 mei 1994 over camping en kampeerterreinen


Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Artikel 2, § 2, van het decreet van 9 mei 1944 over camping en kampeerterreinen, gewijzigd door het programdecreet van 25 juni 2007 en het programdecreet van 16 juni 2008, wordt als volgt gewijzigd : 1. In lid 1 worden de worden "en jaarlijks door een erkende onderneming gecontroleerd worden" geschrapt.2. Er wordt een tweede lid luidend als volgt ingevoerd : « Blusapparaten die rechtmatig in een andere lidstaat van de Europese Unie of in Turkije zijn vervaardigd en/of in de handel is gebracht of die rechtmatig zijn vervaardigd in een EFTA-lidstaat, die partij is bij de Overeenkomst betreffende de EER en een beschermingsniveau bieden dat gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau voorgeschreven in lid 1, zijn eveneens toegelaten.» 3. Er wordt een derde lid luidend als volgt ingevoegd : « Bovendien moeten de brandblussers elk jaar door een deskundige worden gecontroleerd.» 4. Er wordt een vierde lid luidend als volgt ingevoegd : « Lid 2 dient tot de gedeeltelijke uitvoering van de Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 22 juni 1998 over een inlichtingsprocedure inzake normen en technische voorschriften.»

Art. 2.Dit decreet treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking.

Eupen, 16 februari 2009.

K.-H. LAMBERTZ, Minister-Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Lokale Besturen B. GENTGES, Vice-Minister-Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Minister van Opleiding en Tewerkstelling, Sociale Aangelegenheden en Toerisme O. PAASCH, Minister van Onderwijs en Wetenschapsbeleid Mevr. I. WEYKMANS, Minister van Cultuur en Media, Monumentenzorg, Jeugd en Sport Nota Zitting 2008-2009.

Stukken : 141 (2008-2009), nr. 1. Ontwerp van decreet. 141 (2008-2009), nr. 2. Verslag.

Integraal verslag : discussie en anneming - Zitting van 16 februari 2009.

^