Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 oktober 2022
gepubliceerd op 24 januari 2023

Decreet tot wijziging van de Jachtwet van 28 februari 1882

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023010023
pub.
24/01/2023
prom.
06/10/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


6 OKTOBER 2022. - Decreet tot wijziging van de Jachtwet van 28 februari 1882 (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt: Enig artikel. In artikel 2ter van de Jachtwet van 28 februari 1882, ingevoegd bij het decreet van 14 juli 1994 en vervangen bij het decreet van 23 juni 2016, wordt het tweede lid aangevuld met de volgende woorden "en om de verspreiding van ziekten van in het wild levende dieren tegen te gaan".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 6 oktober 2022.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuren, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2022-2023. Stukken van het Waalse Parlement, 1025 (2021-2022) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, openbare zitting van 5 oktober 2022.

Bespreking.

Stemming.

^