Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 juli 2001
gepubliceerd op 06 juni 2002

Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002036344
pub.
06/06/2002
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decreet/2001/07/06/2002036344/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2001. - Decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1 voor de uitgaven met betrekking tot de werkingskosten van de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2001 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2001 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 3.De kredieten ingeschreven onder Afdeling 1, voor de uitgaven met betrekking tot de bevoegdheden verleend bij artikel 39 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2001 worden aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 4.De raming van de variabele kredieten m.b.t. de werkingskosten der organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 5.De raming der variabele kredieten voor de aangelegenheden bedoeld bij artikel 127 tot 129 van de Grondwet voor het begrotingsjaar 2001 wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet toegevoegde tabel ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 6.De raming van de leningen voorzien onder Titel 111 wordt, wat betreft het begrotingsjaar 2001, aangepast ten beloop van : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd de afrekeningen, contractuele verbintenissen en andere verplichtingen lastens BA 14.07 van het programma 63.10 aan te rekenen op BA 14.08 van dit zelfde programma 63.10.

Art. 8.§ 1. In artikel 9, punt k) van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt in de tweede alinea het bedrag van "50000 frank" vervangen door het bedrag van "100 000 frank". § 2. Wordt ingevoegd in artikel 9 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 een punt w) , waarvan de tekst luidt : « w) mogen met geldvoorschotten worden betaald, ongeacht het bedrag, de aan OVAM verschuldigde milieuheffingen voor het storten van bag gerspecie en de aan de VMM verschuldigde milieuheffingen op de verontreiniging van oppervlaktewateren. »

Art. 9.Artikel 10, punt g) van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt vervangen door : « g) de aflossingen van kapitaal en rente onder organisatieafdeling 24, programma 40, 80 en 90. »

Art. 10.§ 1. In afwijking van de bepalingen van artikel 34 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, worden de vastleggingen samen met de kredietsaldi voor vastleggingen en ordonnancering voor onderstaande basisallocaties op 31 december 2001 naar het begrotingsjaar 2002 overgedragen en samengevoegd met de kredieten van dat jaar : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 11.Wordt toegevoegd aan artikel 12, § 1, van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 12.§ 1. De tekstomschrijvingen enlof bedragen voorzien onder artikel 14 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgaven begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 worden als volgt aangepast : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 13.Artikel 25 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt vervangen door wat volgt : « Aan het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) wordt een vastleggingsmachtiging verleend voor de projecten op initiatief van bedrijven en innovatie - samenwerkingsverbanden ten beloop van 3.337.200.000 frank in het kader van zijn opdracht vastgesteld in het decreet van 23 januari 1991.

Het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie (IWT - Vlaanderen) wordt ertoe gemachtigd in opdracht van de Vlaamse regering voor een bedrag van 1.325.100.000 frank aan verbintenissen aan te gaan voor acties van technologische innovatie. IWT - Vlaanderen wordt belast met de uitvoering, de financiële en administratieve afhandeling van de opdrachten.

De minister bevoegd voor het wetenschaps- en technologische innovatiebeleid kan, na akkoord van de minister bevoegd voor financiën en begroting, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtiging verleend aan het IWT - Vlaanderen voor projecten op initiatief van bedrijven en innovatie - samenwerkings - verbanden en de vastleggingsmachtiging verleend aan het IWT - Vlaanderen voor acties van technologische innovatie op initiatief van de Vlaamse regering. »

Art. 14.In artikel 60 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt, onder de afdeling " Volksontwikkeling en Bibliotheken" de v.z.w. "cultuur voor senioren" geschrapt en vervangen door "de v.z.w. Cultuur voor bijzondere doelgroepen".

Art. 15.§ 1. In artikel 61 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, onderstaande vermeldingen toevoegen : « 77. het Vlaams Fonds voor éénmalige investeringen en schuldafbouw; 78. allerhande uitgaven voor personeel, uitrusting en werking ten behoeve van de commissarissen van de Vlaamse regering;79. uitgaven met betrekking tot de terbeschikkinggestelden voorafgaand aan het pensioen.» § 2. In artikel 61 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 de tekst van punt 64 ) en punt 74) respectievelijk vervangen door wat volgt : « 64. Het Instituut Prins Leopold voor Tropische Geneeskunde en de Vlerick Leuven Gent Management School; 74. de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap (art. 167,168,169,169bis en 169quater ). » § 3. In artikel 61 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 onderstaand punt 67) schrappen : « 67. de begunstigden gesubsidieerd op basis van het decreet van 18 mei 1999 betreffende sommige instellingen van openbaar nut voor postinitieel onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening. »

Art. 16.Artikel 62, § 3, van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 wordt aangepast als volgt : « § 3. Onverminderd de regels bepaald in artikel 50 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en van de regels bepaald in artikel 41 van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit worden vrijgesteld van het voorafgaand visum van het Rekenhof de tegemoetkomingen toegekend in de last van hypothecaire leningen aangegaan met het oog op het bouwen, kopen en verbouwen van woningen alsook de tegemoetkomingen bij het bouwen van een nieuwe woning of bij het uitvoeren van werken aan een woning, de aanpassings- en verbeteringspremie en de tegemoetkoming in de huursubsidie. »

Art. 17.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud", afgekort Mina - Fonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 47.504.800.000 BEF en voor de uitgaven 47.504.800.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 BEF en 0 BEF. Voor wat het begrotingsjaar 2001 betreft, wordt op het Minafonds, aan de minister, bevoegd voor het leefmilieu, een vastleggingsmachtiging ten beloop van 28.550.700.000 BEF verleend, verhoogd met een bedrag van maximaal 204.800.000 frank aan over te dragen vastleggingskredieten op artikel 2.28.

De minister bevoegd voor het leefmilieu wordt ertoe gemachtigd de ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd in het kader van het Minaplan 2 ten laste van de vastleggingskredieten van artikel 2.19, aan te rekenen op de ordonnanceringskredieten van de artikelen 2.28, 2.29, 3.2, 3.20 en 3.21.

In afwijking van artikel 35 van de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit wordt het saldo van artikel 2.28 in vastleggingskredieten, ten beloop van maximaal 204.800.000, op 31 december 2000 naar het begrotingsjaar 2001 overgedragen en samengevoegd met de kredieten van artikel 2.28 voor het begrotingsjaar 2001.

De Vlaamse minister bevoegd voor het Leefmilieu, wordt ertoe gemachtigd de kredieten vastgelegd tijdens de vorige begrotingsjaren op artikel 2.19 in het kader van het mestactieplan, ten beloop van maximum 1.000.000.000 BEF aan te wenden voor de uitgaven in het kader van de structurele maatregelen voor de veeteeltsector.

Binnen de perken van de kredieten op onderstaande basisallocaties van de DAB Minafonds wordt de minister bevoegd voor het Leefmilieu gemachtigd om subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 18.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Hogere Zeevaartschool".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 51.400.000. BEF en voor de uitgaven 51.400.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd respectievelijk op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 19.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Luchthaven Antwerpen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 181.300.000 BEF en voor de uitgaven 181.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. § 2. De Dienst met Afzonderlijk Beheer wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden, een bedrag van 210.000.000 BEF vast te leggen.

Art. 20.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Luchthaven Oostende".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 540.700.000 BEF en voor de uitgaven 540.700.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. § 2. De Dienst met Afzonderlijk Beheer wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief gerealiseerd worden een bedrag van 432.300.000 BEF vast te leggen.

Art. 21.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Instituut van het Archeologisch Patrimonium".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 152.500.000 BEF en voor de uitgaven 152.500.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en op 0 BEF.

Art. 22.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Vlaams Infrastructuurfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 48.748.700.000 BEF en voor de uitgaven 48.748.700.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. § 2. Onderstaande basisallocaties van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" mogen uitgaven dekken met betrekking tot vorige jaren : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 3. De dienst met afzonderlijk beheer Vlaams Infrastructuurfonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting en in de mate dat de in § 1 vermelde ontvangsten effectief worden gerealiseerd een bedrag van 25.275.800.000 BEF vast te leggen. § 4. De uitgaven verbonden aan de vergoedingen aan de rekenplichtigen van de DAB VIF, ongeacht het begrotingsjaar waarop deze vergoedingen betrekking hebben, worden ten laste gebracht op de basisallocatie 12.31 van de organisatieafdeling 69 programma 00 van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds". § 5. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd het gedeelte van de uitgaven die ten laste van het Vlaams Gewest voortvloeien uit gecombineerde werken en projecten tussen enerzijds het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Wegen en Verkeer en anderzijds de NV Aquafin, Dijkstraat 8, te Aartselaar, en voor welke laatstgenoemde instantie optreedt als opdrachtgever, ten laste te brengen van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds".

Deze machtiging is onderworpen aan onderstaande voorwaarden : - de gecombineerde werken en projecten dienen te geschieden op basis van een overeenkomst; - de inbreng in de gecombineerde werken en projecten van de NV Aquafin dient minimaal 70 % te zijn; - de administratieve - en begrotingscontrole is van toepassing op het aandeel van het Vlaams Gewest. § 6. De DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit vonnissen en arresten van de hoven en rechtbanken, alsmede in voorkomend geval, van dadingen en andere minnelijke regelingen, aangaande geschillen gerezen ingevolge beslissingen van de krachtige bevoegde overheden en lof rechtsvoorgangers, inzake de aangelegenheden thans bedoeld in art. 6, § 1, X, lste tot en met 5de van de B.W. van 8 augustus 19.80 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de B.W. van 8 augustus 1988, ten laste te brengen van zijn begroting. § 7. Binnen de perken van de kredieten geopend op de volgende basisallocaties van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" wordt de minister die bevoegd is voor openbare werken, ertoe gemachtigd de volgende subsidies toe te kennen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld § 8. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocatie 63.21 van de organisatie-afdeling 63 programma 00 en 63.21 van de organisatieafdeling 64 programma 10 van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds" de kosten, verbonden aan de verplaatsing van gas-, water en elektriciteitsleidingen en rioleringen in het kader van de verbetering van de infrastructuur van het openbaar vervoer, aan de nutsbedrijven te betalen. § 9. De minister die bevoegd is voor openbare werken, wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocatie 12.50 van de organisatieafdeling 64 programma 00 van de begroting van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", de verschuldigde milieuheffingen voor het storten van baggerspecie te betalen aan de instanties gemachtigd tot het innen van deze heffingen. § 10. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de ingeschreven kredieten op de basisallocatie 73.21 van de organisatieafdeling 64 programma 00 van de DAB "Vlaams Infrastructuurfonds", aan de havenbesturen voorschotten uit te keren op de door het Vlaamse Gewest verschuldigde bedragen ingevolge het sluiten van financieringsovereenkomsten tussen het Vlaamse Gewest en de havenbesturen.

Deze voorschotten worden verleend ten laste van hetzelfde begrotingsartikel waarop de investeringsuitgaven worden verleend.

Deze voorschotten kunnen aan de havenbesturen worden betaald conform de bepalingen van de artikels 9, 10, 11 en 12 van het Besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringbesluit van de investeringen in de zeehavens. § 11. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds kosten aan te rekenen en voorschotten toe te staan in het kader van het project Deurganckdok (met inbegrip van de gemeente Doel) op BA 64.00, 71.10 en voor de uitvoering van het globaal begeleidingsplan voor de bewoners van Doel op BA 64.00, 34.31. § 12. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd met de NMBS en spoorwegoperatoren, de Dienst voor de Scheepvaart, de N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen en de binnenvaartexploitanten onderhandelingen te voeren en gezamenlijke initiatieven te nemen voor het bevorderen van het intermodaal vervoer via de binnenvaart en lof het spoor, zoals onder meer de opstarting van shuttles en lof bloktreinen gaande van en naar de Vlaamse zeehavens met inbegrip van de daaraan verbonden kosten voor specifieke studies. De samenwerkingsakkoorden mogen de duur van drie jaar niet overschrijden behalve met instemming van de Vlaamse regering. § 13. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een sociaal bemiddelaar bij de uitvoering van het project Doel, voor de lonen, vergoedingen en sociale lasten op BA 69.00, 11.00 en voor de werkingskosten op BA 69.00,12.00. § 14. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd de ontvangsten, uit overdracht van gronden naar de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen, toe te wijzen aan het Vlaams Infrastructuurfonds. § 15. De ordonnanceringen van de uitgaven die in de loop van de vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van vastleggingskredieten en vastleggingsmachtigingen van basisallocaties die afgeschaft zijn of overgegaan in andere basisallocaties, mogen worden aangerekend op de overeenstemmende basisallocaties van de begroting voor het jaar 2001. § 16. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd binnen de perken van de ingeschreven kredieten kosten aan te rekenen in verband met de aanstelling van een havencommissaris in uitvoering van het havendecreet, voor de lonen, vergoedingen en sociale lasten op BA 69.00 11.01 en voor de werkingskosten op BA 69.00 12.01. § 17. De administratie Wegen en Verkeer wordt gemachtigd de ontvangsten in het kader van de beteugeling van de aantasting van de wegeninfrastructuur door overgewicht of door overtollige asdruk te innen door middel van betalingen met bankkaarten. De daaraan verbonden kosten komen in mindering van de ontvangsten. § 18. De minister die bevoegd is voor openbare werken wordt ertoe gemachtigd om binnen de perken van de kredieten ingeschreven op basisallocatie 73.11 van Pr 63.00, de kosten verbonden aan de verplichte verkeersomleiding via de Liefkenshoektunnel ten gevolge van verkeersincidenten op de Ring rond Antwerpen, de toegangswegen naar deze Ring of in de Kennedytunnel, aan de N.V. Liefkenshoektunnel te betalen.

Art. 23.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "De Brakke Grond".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 48.065.939 BEF en voor de uitgaven 48.065.939 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten beloop van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking van het jaar 2001.

Art. 24.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Kasteel van Gaasbeek".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 12.839.768 BEF en voor de uitgaven 12.839.768 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 25.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Dienst met Afzonderlijk Beheer "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen" (KMSKA).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 181.199.715 BEF en voor de uitgaven 181.199.715 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 26.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Fonds voor de financiering van het urgentieplan voor de sociale huisvesting.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.683.700.000 BEF en voor de uitgaven 1.683.700.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op 0 BEF en 0 BEF. De DAB wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting 2001 de noodzakelijke bedragen te ordonnanceren en te betalen m.b.t. in 1999 vastgestelde subsidies aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de realisatie of de renovatie van sociale woningen in het kader van het BVR d.d. 19.12.1996 houdende subsidiëring van de renovatie van woningen en gebouwen en van de bouw van nieuwe sociale woningen.

Art. 27.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de dienst met Afzonderlijk Beheer Investeren in Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 404.000.000 BEF en voor de uitgaven 404.000.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 28.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de dienst met Afzonderlijk Beheer "Schoonmaak". De begroting beloopt voor de ontvangsten 294.600.000 BEF en voor de uitgaven 294.600.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 29.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de dienst met Afzonderlijk Beheer "Landcommanderij Alden Biesen".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 40.604.710 BEF en voor de uitgaven 40.604.710 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. De Vlaamse minister, bevoegd voor Cultuur, wordt gemachtigd om aan de DAB toestemming te geven om bijkomende verbintenissen aan te gaan ten beloop van de eventueel door de DAB gerealiseerde meerontvangsten, voortvloeiend uit de werking van 2001.

Art. 30.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de diensten met Afzonderlijk Beheer Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande en de Kempen".

De begrotingen belopen voor de gezamenlijke ontvangsten 91.700.000 BEF en voor de gezamenlijke uitgaven 91.700.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 BEF en 0 BEF.

Art. 31.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB "Autonome Fiscale Inning".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.200.000 BEF en voor de uitgaven 3.200.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 32.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB "CICOV".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 19.400.000 BEF en voor de uitgaven 19.400.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 33.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB "Linker Schelde Oever".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 483.600.000 BEF en voor de uitgaven 483.600.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 34.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB "Grondfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 472.300.000 BEF en voor de uitgaven 472.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. De DAB "Grondfonds" wordt ertoe gemachtigd de uitgaven voortvloeiend uit verbintenissen die in de loop van vorige begrotingsjaren werden vastgelegd ten laste van BA 34.90 PR. 62.10 ten laste te nemen van zijn begroting.

Binnen de perken van de kredieten geopend op de begroting van de DAB "Grondfonds" wordt de minister die bevoegd is voor ruimtelijke ordening ertoe gemachtigd subsidies toe te kennen in uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening op onderstaande basisallocatie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 35.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB "Catering".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 259.000.000 BEF en voor de uitgaven 259.000.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 36.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB " Loodswezen " De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.438.300.000 BEF en voor de uitgaven 2.438.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 160.000.000 BEF en 160.000.000 BEF.

Art. 37.Wordt goedgekeurd de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de DAB « Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk. » De begroting beloopt voor de ontvangsten 38.770.428 BEF en voor de uitgaven 38.770.428 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. INSTELLINGEN VAN OPENBAAR NUT

Art. 38.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM).

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.801.800.000 BEF en voor de uitgaven 6.801.800.000 BEF. De ontvangsten en de uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd respectievelijk op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 39.§ 1. De bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt goedgekeurd.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en de uitgaven 7.475.300.000 BEF. De ontvangsten uit huurovereenkomsten met de openbare psychiatrische ziekenhuizen en deze uit huurovereenkomsten van de woningen verbonden aan de gemeenschapsinstellingen kunnen bovenop de verleende machtiging worden aangewend voor herstellings- en onderhoudswerken aan deze instellingen en woningen.

Het kassaldo van het vorige jaar zal in mindering worden gebracht van de dotatie van het lopende jaar.

De ontvangsten in verband met de waarborgverlening van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden worden geraamd op 10.000.000 BEF. Het reservefonds in verband met de uitwinning van de waarborg wordt gebracht op 71.300.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.2.B een bedrag van 4.286.300.000 BEF vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de ziekenhuizen. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van 4.055.600.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.2.B een bedrag van 35.600.000 BEF vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de centra voor geestelijke gezondheidszorg. Het VIPA mag ten laste van artikel 01.2.A vereffenen ten bedrage van 45.000.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er tevens toe gemachtigd, ten laste van het artikel 01.2.B een bedrag van 1.813.700.000 BEF vast te leggen voor de ouderenvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg en ten laste van het artikel 01.2.A te vereffenen voor een bedrag van 1.960.500.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van artikel 01.05, een bedrag van 198.000.000 BEF vast te leggen en een bedrag van 221.800.000 BEF uit te betalen ten gunste van de gemeenschapsinstellingen van het Fonds voor Bijzondere Jeugdbijstand.

Het eventuele saldo van de eigen ontvangsten uit huurgelden en verkopen worden overgedragen naar het volgend begrotingsjaar.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.06 een bedrag van 3.400.000 BEF vast te leggen en ten bedrage van 6.500.000 BEF te vereffenen voor het CICOV te Overijse.

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.07 vastleggingen en betalingen te doen voor 1.000.000 voor de gezondheidscentra, de centra voor medisch schooltoezicht en de consultatiebureaus voor respiratoire aandoeningen en te vereffenen voor 8.500.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.08.B een bedrag van 15.000.000 BEF vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de wijkgezondheidscentra en aanloopadressen beschut wonen. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden mag ten laste van het artikel 01.08.A vereffenen ten bedrage van 20.000.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er toe gemachtigd ten laste van artikel 01.03 een bedrag van 1.053.700.000 BEF te vereffenen in het kader van het besluit van de Vlaamse Executieve van 25 november 1992 (alternatieve financiering).

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt ertoe gemachtigd ten laste van het artikel 01.09.B een bedrag van 13.400.000 BEF vast te leggen voor de per lot gesplitste vastleggingen voor de centra voor algemeen welzijnswerk. Het V.I.PA. mag ten laste van het artikel 01.09.A vereffenen ten bedrage van 13.400.000 BEF. Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden wordt er ten slotte toe gemachtigd ten laste van het artikel 00.1 een bedrag van 3.600.000 BEF vast te leggen en voor 8.000.000 BEF te ordonnanceren als eigen werkingskredieten. § 2. De bevoegde Vlaamse minister kan, na akkoord van de Vlaamse regering, onderling en gelijktijdig overschrijvingen uitvoeren tussen de vastleggingsmachtigingen en bijbehorende vereffeningskredieten zoals vastgesteld in § 1 van dit artikel.

Art. 40.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.278.500.000 BEF en voor de uitgaven 2.278.500.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 41.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor 2001 van het Investeringsfonds voor Grond - en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant. De begroting beloopt voor de ontvangsten 494.000.000 BEF en voor de uitgaven 494.000.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. Het Investeringsfonds voor Grond - en Woningbeleid voor Vlaams Brabant wordt ertoe gemachtigd het niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging 1992 verder over te hevelen naar het begrotingsjaar 2001 en verbintenissen aan te gaan tot maximaal dit saldo.

Art. 42.§ 1. Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 7.458.800.000 BEF en voor de uitgaven 7.458.800.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor de orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. § 2. Het Fonds Bijzondere Jeugdbijstand wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn Begroting een bedrag van 400.000.000 BEF vast te leggen om verbintenissen aan te gaan met het oog op de uitvoering van begeleidingsmaatregelen in het kader van de bijzondere jeugdbijstand en voor het opzetten van preventiecampagnes en wetenschappelijke en/of vernieuwende projecten.

Art. 43.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds Film in Vlaanderen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 437.700.000 BEF en voor de uitgaven 437.700.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 423.100.000 BEF vast teleggen.

Art. 44.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van de Vlaamse Milieumaatschappij.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.496.099.000 BEF en voor de uitgaven 3.496.099.000 BEF. De ontvangsten en de uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 9.957.400.000 BEF.

Art. 45.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.563.600.000 BEF en voor de uitgaven 1.563.600.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 7.000.000 BEF en 7.000.000 BEF. Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 2.239.200.000 BEF. vast te leggen, verhoogd met het over te hevelen saldo aan vastleggingsmachtigingen van 2000 naar 2001.

Het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de land- en tuinbouw voor een totaal gewaarborgd bedrag van 3.872.000.000 BEF. Het fonds wordt ertoe gemachtigd het niet aangewende deel van de vastleggingsmachtigingen voor het begrotingsjaar 2000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2001.

Art. 46.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Grindfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.679.200.000 BEF en voor de uitgaven 1.679.200.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 47.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 242.900.000 BEF en voor de uitgaven 242.900.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 155.200.000 BEF vast te leggen.

Het Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector wordt ertoe gemachtigd zijn waarborg te verlenen aan leningen bestemd voor investeringen in de visserij- en aquicultuursector voor een totaal gewaarborgd bedrag van 500.000.000 BEF.

Art. 48.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds voor de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en voor de uitgaven 8.598.800.000 BEF. Het Fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 7.841.300.000 BEF vast te leggen.

De Vlaamse minister die bevoegd is voor het economisch beleid, wordt ertoe gemachtigd om, zonder inbreuk te maken op het vastleggingsbeginsel van artikel 45, § 4, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit, en na akkoord van de Vlaamse minister die bevoegd is voor begroting, de vastlegging van de principieel voorwaardelijk toegekende meertewerkstellingssteun voor middelgrote en grote ondernemingen in het kader van de economische expansiewetgeving ten laste het FEERR-MGO te beperken tot de steun die overeenstemt met de werkelijk realiseerbare meertewerkstelling.

Met betrekking tot het Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - Middelgrote en Grote Ondernemingen, wordt de minister die bevoegd is voor economie, er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 20.000.000 BEF aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering.

Het fonds wordt ertoe gemachtigd het niet aangewende saldo van de vastleggingsmachtiging voor het begrotingsjaar 2000 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2001.

Art. 49.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds van de Economische Expansie en Regionale Reconversie - Kleine Ondernemingen.

De begroting beloopt voor de ontvangsten en voor de uitgaven 5.377.600.000 BEF. Het Fonds wordt gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 6.220.200.000 BEF vast te leggen.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het economisch beleid, wordt ertoe gemachtigd om, zonder inbreuk te maken op het vastleggingsbeginsel van artikel 45, § 4, van de gecoördineerde wetten op de rijkscomptabiliteit en na akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, de vastlegging van de principieel voorwaardelijk toegekende meertewerkstellingssteun voor kleine ondernemingen in het kader van de economische expansiewetgeving ten laste van het FEERR-KO te beperken tot de steun die overeenstemt met de werkelijk realiseerbare meertewerkstelling.

De minister die bevoegd is voor economie wordt er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 20.000.000 BEF aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering.

De minister bevoegd voor economie wordt ertoe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor begroting, overschrijvingen te verrichten tussen de machtiging van het fonds voor de economische expansie en regionale reconversie - kleine ondernemingen en de machtiging voor het fonds voor economische expansie en regionale reconversie - grote en middelgrote ondernemingen.

Art. 50.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het "Herplaatsingsfonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 44.900.000 BEF en voor de uitgaven 44.900.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden geraamd op respectievelijk 0 BEF en 0 BEF. Het Herplaatsingsfonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting verbintenissen aan te gaan ten beloop van maximaal 50.000.000 BEF.

Art. 51.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 voor het Limburgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 3.656.100.000 BEF en voor de uitgaven 3.656.100.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 700.000.000 BEF en 700.000.000 BEF. Het fonds wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 300.000.000 BEF vast teleggen.

Met betrekking tot het Limburgfonds wordt de bevoegde minister er tevens toe gemachtigd uitgaven kleiner of gelijk aan 20.000.000 BEF aan te gaan die passen in het sociaal, economisch en regionaal beleid van de Vlaamse regering.

Art. 52.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 voor het "Vlaams Egalisatie Rente Fonds".

De begroting beloopt voor de ontvangsten 2.574.600.000 BEF en voor de uitgaven 2.574.600.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 53.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds Culturele Infrastructuur.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 1.130.300.000 BEF en voor de uitgaven 1.130.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF. Het Fonds Culturele Infrastructuur wordt ertoe gemachtigd ten laste van zijn begroting een bedrag van 729.600.000 BEF vast te leggen.

Art. 54.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Vlaams Zorgfonds.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 4.480.000.000 BEF en voor de uitgaven 4.480.000.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 55.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Financieringsfongs voor schuldafbouw en éénmalige investeringsuitgaven.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 6.871.300.000 BEF en voor de uitgaven 6.871.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 56.Goedgekeurd wordt de bij dit decreet gevoegde aangepaste begroting voor het jaar 2001 van het Fonds Vlaanderen-Azië.

De begroting beloopt voor de ontvangsten 123.300.000 BEF en voor de uitgaven 123.300.000 BEF. De ontvangsten en uitgaven voor orde worden respectievelijk geraamd op 0 BEF en 0 BEF.

Art. 57.De minister bevoegd voor media wordt er toe gemachtigd de kredieten ingeschreven onder BA 41.05 van het programma 72.10 en BA 41.07 van het programma 51.10 over te schrijven naar de BA 41.02 van het programma 72.10 nadat de Vlaamse regering artikel 14 van het decreet van 13 april 1999 houdende machtiging van de Vlaamse regering om toe te treden tot en om mee te werken aan de oprichting van de v.z.w. "Vlaams Audiovisueel Fonds", in werking heeft doen treden.

Art. 58.De vastgelegde subsidies, zoals opgenomen in de tabel hierna, in toepassing van het koninklijk besluit van 15 december 1978, houdende uitvoering, voor het Vlaamse Gewest van de artikelen 94 en 95 van de huisvestingscode, worden volledig uitbetaald op de BA 5101 van het programma 62.40 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 59.Het niet aangewende deel, per 31 december 2000 van de leningsmachtiging UZ-GENT, voorzien onder artikel 13 van het decreet van 7 juli 1998 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998, wordt verder overgedragen naar het begrotingsjaar 2001 en mag aangewend worden gedurende het begrotingsjaar 2001.

Art. 60.De minister die bevoegd is voor onderwijs, wordt ertoe gemachtigd, na akkoord van de minister bevoegd voor financiën en begroting, het krediet ingeschreven onder BA 12.19 van het programma 35.40, geheel of gedeeltelijk over te schrijven naar de hierondervermelde basisallocaties : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 61.De minister die bevoegd is voor onderwijs, is ertoe gemachtigd, en dit binnen de perken van de kredieten geopend voor de hiernavolgende organisatieafdelingen en programma's, overschrijvingen te verrichten tussen de betrokkren basisallocaties over de programma's en organisatieafdelingen heen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 62.De minister bevoegd voor cultuur wordt ertoe gemachtigd het krediet ingeschreven onder BA 33.56 van het programma 45.20 gedeeltelijk over te schrijven naar BA 33.58 van hetzelfde programma.

Art. 63.Aan artikel 8 van het decreet van 22 december 2000 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001, wordt de onderstaande bepaling toegevoegd W oor de buitengewone rekenplichtigen van de Afdeling Logistiek van het departement LIN, wordt het maximumplafond van de geldvoorschotten met betrekking tot de uitbetaling van de werkingskosten vastgesteld op 35.000.000 BEF. »

Art. 64.De onderhoudspremie voor de reeds uitgevoerde werken aan het pand in Moray, Koning Albertstraat 1 te Hasselt, kan worden toegekend en uitbetaald.

Art. 65.Een bijkomende restauratiepremie wordt toegekend voor de uitgevoerde werken aan de Bloemmolens te Diksmuide, dit op basis van de afrekening (5.8 miljoen BEF) in plaats van op basis van de raming (1.8 miljoen BEF).

Art. 66.De in 1995 vastgelegde en sindsdien in annulatie gevallen bedragen van de derde restauratiefase van de Herisemmolen te Alsemberg (Dworp) worden volledig uitbetaald.

Art. 67.De Vlaamse regering wordt ertoe gemachtigd de kredieten ingeschreven onder BA 01.01 van het programma 41.90 gedeeltelijk over te schrijven naar de passende basisallocaties van programma 99.10.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 juli 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota (1) Zitting 2000-2001. Stukken. - Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over de begroting 2001, 12 - Nr. 1. - Toelichtingen, 17 - Nrs. 1-A en B. - Ontwerp van decreet, 19 - Nr. 1 + Bijlagen + Errata op de bijlagen. - Amendementen, 19 - Nrs. 2 tot 6. - Verslagen aan de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 19 - Nrs. 7-A tot J. - Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, 19 - Nr. 8. - Amendementen, 19 - Nrs. 9 en 10. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, 19 - Nr. 11. - Verslag van het Rekenhof, 20 - Nr. 1.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 20 juni 2001.

Tabel Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^