Etaamb.openjustice.be
Decreet van 02 februari 2023
gepubliceerd op 22 februari 2023

Decreet tot wijziging van het decreet van 2 mei 2019 tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023200953
pub.
22/02/2023
prom.
02/02/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 FEBRUARI 2023. - Decreet tot wijziging van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg sluiten tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Artikel 1 van het decreet van 2 mei 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 02/05/2019 pub. 03/09/2019 numac 2019203887 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg sluiten tot invoering van een compensatievergoeding bij werkzaamheden op de openbare weg wordt aangevuld met een 7° luidend als volgt: "7° vestigingseenheid: de vestigingseenheid in de zin van artikel I.2, 16°, van het Wetboek van economisch recht.".

Art. 2.Artikel 4 van hetzelfde decreet wordt vervangen als volgt: "

Art. 4.De compensatievergoeding stemt overeen met een bedrag, vastgesteld door de Regering, die vermenigvuldigd wordt met het aantal dagen tijdens welke de activiteit van van een vestigingseenheid van een onderneming belemmerd wordt door werkzaamheden, met een maximum van zeventig dagen per vestigingseenheid voor een duur van één jaar.

De Regering bepaalt : 1° de nadere berekeningsregels voor de termijnen als bedoeld in lid 1; 2° de nadere regels voor de uitbetaling en de eindafrekening van de compensatievergoeding.".

Art. 3.In hetzelfde decreet wordt een Hoofdstuk IV/1 ingevoegd, met als opschrift "Specifieke vergoeding".

Art. 4.In Hoofdstuk IV/1, ingevoegd bij artikel 3, wordt een artikel 8/1 ingevoegd luidend als volgt : "

Art. 8/1.Los van de toekenning van een compensatievergoeding kan de Regering tegen de voorwaarden en volgens de nadere regels die zij bepaalt een specifieke vergoeding toekennen aan een onderneming voor elke vestigingseenheid wier economische bedrijvigheid getroffen wordt door een omvangrijke gewestelijke openbare werf waarvan de uitvoering aanzienlijke vertragingen oploopt.

De hoofdstukken IV/1, V, VI en VII zijn van toepassing op de specifieke vergoeding als bedoeld in lid 1.".

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 juni 2023.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 februari 2023.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie, Infrastructuren en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen, en Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, A. DOLIMONT De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2022-2023. Stukken van het Waalse Parlement 1174 (2022-2023) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, openbare vergadering van 1 februari 2023.

Bespreking.

Stemming.

^