Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 09 december 2010
gepubliceerd op 22 december 2010

Bijzonder decreet tot beperking van de cumulatie van mandaten in hoofde van de volksvertegenwoordigers van het Waalse Parlement

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010206369
pub.
22/12/2010
prom.
09/12/2010
ELI
eli/decreet/2010/12/09/2010206369/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 DECEMBER 2010. - Bijzonder decreet tot beperking van de cumulatie van mandaten in hoofde van de volksvertegenwoordigers van het Waalse Parlement (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel. 1. Dit decreet regelt overeenkomstig de artikelen 39 en 118, § 2, van de Grondwet en artikel 24bis, § 3, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, een materie bedoeld in artikel 24bis van deze bijzondere wet.

Art. 2.Artikel 24bis van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wordt aangevuld met een § 6, luidend als volgt : "§ 6. Voor drie vierde van de leden van elke politieke fractie is het mandaat van lid van het Parlement onverenigbaar met een mandaat binnen een gemeentecollege.

In de zin van deze paragraaf dient onder politieke fractie te worden verstaan : het lid of de leden gekozen op eenzelfde lijst bij de regionale verkiezingen. Het Parlementslid dat tijdens de legislatuur uit zijn politieke fractie aftreedt of wordt geschrapt, wordt voor de toepassing van deze bepaling beschouwd als steeds behorend tot de verlaten politieke fractie.

Voor de toepassing van het maximum bedoeld in het eerste lid wordt elk decimaal getal opgetrokken tot het hoger volgende geheel getal als de decimaal hoger is dan 5. Het decimaal getal wordt evenwel automatisch tot het hoger geheel getal opgetrokken voor de kleinste democratische politieke fractie in het Parlement.

Bij de vernieuwing van het Waals Parlement wordt de lijst van de Parlementsleden bepaald waarop de onverenigbaarheid bedoeld in het eerste lid niet van toepassing is. Het betreft binnen elke fractie het kwart van de leden die in een gemeentecollege een mandaat uitoefenen en die bij de regionale verkiezingen het hoogste penetratiepercentage hebben behaald.

Het penetratiepercentage wordt berekend door het aantal naamstemmen behaald door de verkozene te delen door het aantal geldige stemmen uitgebracht in zijn kieskring.

Een verkozene die tijdens de legislatuur de eed moet afleggen, mag zijn mandaat van Parlementslid niet cumuleren met een mandaat van lid van een gemeentecollege."

Art. 3.De bepalingen van dit decreet treden in werking bij de eerstvolgende integrale hernieuwing van het Waalse Parlement.

Overgangsbepaling

Art. 4.Tot het in functie treden van de gemeentecolleges voortvloeiend uit de integrale hernieuwing van de gemeenteraden in 2018 kunnen de Parlementsleden die overeenkomstig artikel 2 hun parlementair mandaat met hun mandaat van lid van een gemeentecollege niet mogen cumuleren, zich verhinderd verklaren in de uitoefening van het één of andere mandaat.

Het Parlementslid dat beslist om een mandaat uit te oefenen in een gemeentecollege verklaart zich verhinderd en houdt onmiddellijk op zitting te hebben in het Parlement nadat hij, in voorkomend geval, de eed heeft afgelegd overeenkomstig artikel 62 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen. Hij kan weer zijn ambt bekleden in het Parlement nadat hij opgehouden heeft zijn ambt in het gemeentecollege uit te oefenen.

Het Parlementslid dat overeenkomstig het vorig lid verhinderd is, wordt onmiddellijk vervangen door de eerste opvolger die in aanmerking komt op de lijst waarop hij verkozen werd. Deze opvolger heeft het statuut van Parlementslid.

Indien het verhinderd Parlementslid ophoudt zijn ambt in het gemeentecollege uit te oefenen, neemt het Parlementslid dat hem verving opnieuw zijn plaats op van eerste opvolger die in aanmerking komt op de lijst waarop hij verkozen werd.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 9 december 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2010-2011. Stukken van het Waals Parlement, 247 (2010-2011). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 8 december 2010.

Bespreking - Stemmingen.

^