Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 31 januari 2008
gepubliceerd op 20 februari 2008

Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2008200430
pub.
20/02/2008
prom.
31/01/2008
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

31 JANUARI 2008. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 23;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004 tot uitvoering van het decreet van 13 maart 2003 betreffende de erkenning van arbeidsbemiddelingsbureaus, inzonderheid op artikel 32;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken;

Gelet op de kandidaturen voorgedragen door de "Union wallonne des Entreprises" op 29 oktober 2007;

Op de voordracht van de Minister van Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 1°, eerste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken wordt de tekst vervangen als volgt : "Mevr.

Nathalie Bergeret".

In artikel 2, 2°, eerste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 30 september 2004 tot benoeming van de voorzitter en de leden van de Adviescommissie voor erkenning in arbeidsbemiddelingszaken wordt de tekst vervangen als volgt : "Mevr.

Laura Beltrame".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 3.De Minister van Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 31 januari 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium, J.-C. MARCOURT

^