Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 27 mei 2009
gepubliceerd op 01 juli 2009

Besluit van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009202775
pub.
01/07/2009
prom.
27/05/2009
ELI
eli/besluit/2009/05/27/2009202775/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 MEI 2009. - **** van de **** **** tot wijziging van het besluit van de **** **** van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst


**** **** ****, Gelet op het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst, gewijzigd bij het **** van 18 december 2003, bij het **** van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de **** functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en bij het decreet van 30 april 2009 houdende wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Gelet op het besluit van de **** **** van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst;

Gelet op het advies van de **** van Financiën, gegeven op 20 april 2009;

Gelet op het akkoord van de **** van Begroting, gegeven op 27 mei 2009;

Gelet op het advies ****. 46.527/4 van de **** van State, gegeven op 20 mei 2009, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de **** van State;

**** de voordracht van de Minister-****;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een aangelegenheid bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.In artikel 2 van het besluit van de **** **** van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst wordt punt 4° vervangen als volgt : "4° de administratie : het Departement Sociale **** van het **** directoraat-generaal Plaatselijke Besturen, Sociale Actie en Gezondheid."

Art. 3.Artikel 3 van voornoemd besluit van 6 maart 1997 wordt aangevuld met een punt 7°, **** als volgt : "7° centrum van **** : de gemeenten van het arrondissement ****."

Art. 4.Artikel 5 van voornoemd besluit van 6 maart 1997 wordt opgeheven.

Art. 5.In artikel 7 van voornoemd besluit van 6 maart 1997 wordt het eerste lid geschrapt.

Art. 6.In artikel 8 van voornoemd besluit van 6 maart 1997 worden de woorden "de duur en" geschrapt.

Art. 7.In artikel 7, tweede en derde lid, van voornoemd besluit van 6 maart 1997 worden de woorden "of om hernieuwing ervan" geschrapt.

Art. 8.Artikel 12 van voornoemd besluit van 6 maart 1997 wordt vervangen als volgt : "Art 12. De persoon belast met de directie en het dagelijks beheer beschikt bij zijn indienstneming over minstens een master- of **** of over een gelijkwaardig diploma en heeft op basis van die diploma's minstens vijf jaar nuttige ervaring in de sector van de integratie van de gehandicapte personen van buitenlandse herkomst.

De persoon belast met het administratief en financieel beheer beschikt bij zijn indienstneming over minstens een **** in de boekhouding, het directiesecretariaat of over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en heeft drie jaar nuttige beroepservaring.

De persoon belast met **** beschikt bij zijn indienstneming over minstens een **** of een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en heeft drie jaar nuttige beroepservaring.

**** **** beschikt bij zijn indienstneming over minstens een **** of over een getuigschrift van het hoger secundair onderwijs of een gelijkwaardig getuigschrift en drie jaar nuttige beroepservaring of over een getuigschrift van het lager secundair onderwijs en zes jaar nuttige beroepservaring."

Art. 9.1° In artikel 13, eerste lid, van van voornoemd besluit van 6 maart 1997 worden de woorden "van de verantwoordelijke voor het dagelijkse beheer en van de **** secretaris, waarvan sprake in artikel 13, eerste lid, 1°, en tweede lid, 1°, van het decreet" vervangen door de woorden "van de persoon belast met de directie en het dagelijks beheer, van de persoon belast met het administratief en financieel beheer, van de **** en van de drie **** bedoeld in artikel 11 van het decreet"; 2° punt 2° en punt 4°, van hetzelfde artikel 13 worden opgeheven;3° hetzelfde artikel 13 wordt aangevuld met een punt 5°, **** als volgt : "5° de **** bedoeld in artikel 13, 2°, van het decreet worden voor elk centrum verhoogd met een bedrag dat overeenstemt met de **** die nodig is om te voorzien in de bijkomende middelen voor de posten die in aanmerking komen voor minstens 6 punten **** toegekend of toe te kennen voor de ****, enerzijds, en, om te voorzien in de **** indienstneming, anderzijds, wanneer zulks bepaald wordt in de overeenkomsten van de non-**** gesloten met de **** **** op 28 februari 2007, op voorwaarde dat ze vastligt in een collectieve arbeidsovereenkomst en dat rekening gehouden wordt met de beschikbare ****".

Art. 10.Hetzelfde besluit van 6 maart 1997 wordt aangevuld met een artikel 13/1, **** als volgt : "Art.13/1. Aan elk centrum wordt een jaarlijkse forfaitaire toelage van 25.000 **** toegekend om de ****- en **** te dekken.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid wordt geïndexeerd overeenkomstig de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare Schatkist, sommige sociale uitkeringen, de **** waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de **** worden gekoppeld."

Art. 11.In artikel 14, derde lid, van hetzelfde besluit van 6 maart 1997 worden de woorden "voor 1 juni van het volgende jaar" geschrapt.

Art. 12.Artikel 15 van hetzelfde besluit van 6 maart 1997, gewijzigd bij het besluit van de **** **** van 16 april 2009 tot uitvoering van het **** van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de **** functie voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 2008 van de Grondwet in het domein van sociale actie en gezondheid wordt vervangen als volgt : "

Art. 15.De centra bezorgen de administratie : 1° in de loop van het eerste kwartaal, het activiteitenprogramma betreffende het lopende kalenderjaar; 2° voor 30 juni, het **** betreffende het afgelopen kalenderjaar en hun rekeningen en balans vastgelegd op 31 december, alsook het afschrift van de bewijsstukken van het gebruik van de toegekende toelagen."

Art. 13.Hetzelfde besluit van 6 maart 1997 wordt aangevuld met een hoofdstuk ****/1, **** als volgt : "**** ****/1. **** van de plaatselijke initiatieven inzake sociale ontwikkeling.

Art. 16/1.**** door de Minister als plaatselijk initiatief inzake sociale ontwikkeling erkend te worden vervult de rechtspersoon, behalve de voorwaarden die in het decreet vastliggen, de volgende voorwaarden : 1° minstens drie van de bij artikel 14 van het decreet bepaalde opdrachten ontwikkelen;2° in de lijn liggen van het plaatselijk integratieplan of van het sociale **** van de gemeente, in voorkomend geval;3° al het voorwerp hebben uitgemaakt van een meerjarige overeenkomst en van een positieve evaluatie van de administratie voor de georganiseerde activiteiten en inzake het administratief en boekhoudkundig beheer;4° beschikken over lokalen waarin minstens 20 personen en zijn personeel onthaald kunnen worden.

Art. 16/2.**** **** van het plaatselijk initiatief inzake sociale ontwikkeling wordt bij aangetekend schrijven of ****.****.****. een elektronisch formulier aan de administratie gericht.

**** **** wordt ingediend in de vorm van een verklaring op erewoord waarvan het model door de administratie vastgelegd wordt en aan de hand waarvan de vereniging : 1° bevestigt dat haar doel voorziet in acties inzake de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst die overeenstemmen met minstens 3 opdrachten bepaald bij artikel 15 van het decreet.**** vereniging maakt melding van haar projecten voor de vervulling van de opdrachten, alsook van de middelen en van het kalender voor de tenuitvoerlegging ervan; 2° bevestigt over minstens 1 **** equivalent te beschikken om die opdrachten te vervullen.In haar aanvraag vermeldt de vereniging de kwalificaties van het personeel dat voor die opdrachten aangesteld is of zal worden; 3° bevestigt krachtens een zakelijk recht of een huurrecht te beschikken over lokalen waarin minstens 20 personen en haar personeel onthaald kunnen worden.**** vermeldt de ****- en ****; 4° bevestigt het voorwerp te hebben uitgemaakt van een meerjarige overeenkomst voor de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst. Elke wijziging in de gegevens vervat in de verklaring op erewoord wordt binnen vijftien dagen aan de administratie meegedeeld.

De beslissing waarbij het bevoegde orgaan van de vereniging verzoekt om de erkenning als plaatselijk initiatief inzake sociale ontwikkeling wordt ook bij de **** gevoegd.

**** vereniging legt ter **** voortdurend een **** ter inzage van de administratie zodat ze kan nagaan of de **** vervuld zijn, alsook een journaal waarin de ontwikkelde activiteiten en het betrokken publiek vermeld worden.

**** vereniging bezorgt de administratie jaarlijks in de loop van het eerste semester een activiteitenprogramma, alsook het ****, de rekeningen en de balans van het afgelopen jaar.

Art. 16/3.**** dertig dagen na ontvangst van de **** bezorgt de administratie de aanvrager hetzij een bericht van ontvangst indien de aanvraag volledig is, hetzij een bericht waarin hij erom verzocht wordt zijn aanvraag binnen twee maanden te **** en op de ontbrekende stukken en/of gegevens gewezen wordt.

De administratie onderzoekt de aanvraag en maakt ze samen met haar opmerkingen aan de Minister over binnen een termijn van een maand na de indiening van de volledige aanvraag.

**** Minister beslist de aanvraag binnen twee maanden na ontvangst van het dossier.

De aanvrager wordt bij ter post aangetekend schrijven in kennis gesteld van de beslissingen tot weigering of tot intrekking van de erkenning.

Art. 16/4.Overeenkomstig artikel 15 van het decreet wordt een jaarlijkse toelage als tegemoetkoming in de ****-, beheers- en **** naar gelang van de omvang ervan toegekend als volgt : - een voorschot van 80 % na ondertekening en inwerkingtreding van het ****; - het saldo na overlegging en verificatie van het **** van de uitgaven en van het ****.

De toelage bedoeld in het eerste lid bedraagt minstens 15.000 ****, geïndexeerd, voor de erkende verenigingen, overeenkomstig artikel 15, tweede lid, van het decreet."

Art. 14.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2009, met uitzondering van artikel 13, dat in werking treedt op 1 januari 2010.

Art. 15.**** Minister bevoegd voor de **** van Vreemdelingen of van **** van Buitenlandse Herkomst is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 27 mei 2009.

**** Minister-****, ****. ****

^