Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 17 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi vertegenwoordigen

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204404
pub.
05/10/2015
prom.
17/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi vertegenwoordigen


De Waalse Regering, Gelet op artikel 6, § 1, X, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 12 februari 1971 tot oprichting van de Autonome Haven van Charleroi;

Gelet op de statuten van de Autonome Haven van Charleroi, gevoegd bij de wet van 12 februari 1971, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 12/02/2004 pub. 22/03/2004 numac 2004200763 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder type decreet prom. 12/02/2004 pub. 23/03/2004 numac 2004200762 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten betreffende het statuut van de overheidsbestuurder;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 22/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204995 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 24 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 24/07/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014204994 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De hiernavermelde personen worden voor de duur van de gewestelijke legislatuur 2014-2019 aangewezen als gewone bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi : - Christian Laurent; - Isabelle Minsier; - François Ghislain; - Hervé Fievet; - Marie Van Der Sijpt.

De hiernavermelde personen worden voor de duur van de gewestelijke legislatuur 2014-2019 aangewezen als plaatsvervangende bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi : - Marc Parmentier; - Nathalie Cattalini; - Antoine Van Reybroeck; - Aline Bauthier; - Hubert Chapelain.

Art. 2.Christian Laurent wordt aangewezen als voorzitter van de Autonome Haven van Charleroi.

Art. 3.Dit besluit wordt aan de betrokkenen meegedeeld en treedt in werking op 1 oktober 2015.

Art. 4.De Minister van Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 17 september 2015.

De Minister-President, P. MAGNETTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, M. PREVOT

^