Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 12 juli 2007
gepubliceerd op 21 augustus 2007

Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 14 december 2006 betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202551
pub.
21/08/2007
prom.
12/07/2007
ELI
eli/besluit/2007/07/12/2007202551/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

12 JULI 2007. - Besluit van de Waalse Regering tot toepassing van het decreet van 14 december 2006 betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden


De Waalse Regering, Gelet op het decreet van 14 december 2006 betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 11 december 2006;

Gelet op het advies van de Raad van State 43.170/2, gegeven op 18 juni 2007;

Op de voordracht van de Minister-President, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : - formulier : elk gestructureerd document dat in het kader van een procedure gebruikt wordt en waarmee een gebruiker aanvragen richt aan de administraties van het Waalse Gewest of informatie met hen uitwisselt; - elektronisch formulier : elektronische versie van een papieren formulier; - administraties van het Waalse Gewest : de administratieve diensten die ressorteren onder de diensten van de Waalse Regering of de Waalse instellingen van openbaar nut; - geprotocolleerde gegevens : alle technische aansluitings- of verkeersgegevens geregistreerd door de computerservers van de administraties van het Waalse Gewest; - gekwalificeerde handtekening : de geavanceerde elektronische handtekening bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, gecertificeerd op grond van een gekwalificeerd certificaat bedoeld in artikel 2, 4°, van die wet en aangemaakt met een veilig middel in de zin van artikel 2, 7°, van die wet.

Art. 3.Zodra de gezamenlijke procedure betreffende een elektronisch formulier is georganiseerd, brengt de administratieve dienst waaronder het ressorteert het op de site van de formulieren van het Waalse Gewest http://formulaires.wallonie.be.

Art. 4.Indien één of meer handtekeningen of parafen vereist worden voor de validatie van een formulier of van een stuk dat erbij gevoegd is, wordt aan die vereiste voldaan door gebruik te maken van gekwalificeerde handtekeningen.

De uitdrukkelijke vereiste van een schriftelijke handtekening of paraaf vormt geen beletsel voor de voorafgaande bepaling, behalve als er uitdrukkelijk afgeweken wordt van dit besluit.

Art. 5.De vereiste van de melding "gelezen en goedgekeurd" of van elke andere schriftelijke melding wordt geacht vervuld te worden d.m.v. van de elektronische opgave van de melding door degene die de aanvraag richt of de gegevens overmaakt.

Art. 6.De zegel- of stempelvereiste betreffende een bewijsstuk wordt vervuld via een gekwalificeerde handtekening, hetzij van de rechtspersoon die houder is van de zegel, hetzij van een persoon die bedoelde rechtspersoon zou kunnen verbinden.

Art. 7.De vereiste inzake de verzending in verschillende exemplaren wordt geacht vervuld te zijn zodra de stukken langs de elektronische weg zijn overgemaakt, met inachtneming van de verzendingsmodaliteiten waarin voor elk elektronisch formulier voorzien wordt.

Art. 8.Onverminderd het recht van elke administratieve dienst om desnoods en vóór elke besluitvorming te eisen dat de aanvrager het originele stuk op papier overmaakt, mogen de bij een elektronisch formulier te voegen bewijsstukken elektronisch overgemaakt worden.

Indien het niet mogelijk is om een elektronisch stuk over te maken dat de waarde van het originele heeft, mag de aanvrager een elektronische versie overmaken die een afschrift van het originele stuk is. In dit geval laat hij dat stuk vergezeld gaan van een verklaring op erewoord waaruit blijkt dat hij in het bezit is van het originele stuk, dat hij ter beschikking houdt van de administraties van het Waalse Gewest.

Art. 9.Mits naleving van de verzendingsmodaliteiten waarin voor elk elektronisch formulier voorzien wordt, kan een formulier rechtsgeldig verzonden worden langs de elektronische weg ondanks de vereiste inzake postverzending naar een welbepaald adres.

Het bericht van registratie overgemaakt aan de aanvrager alsook de geprotocolleerde gegevens waarover de administraties van het Waalse Gewest beschikken, gelden als bewijs van ontvangst van het formulier en de bijgevoegde stukken, alsook van het tijdstip van ontvangst, en van de overgemaakte stukken, behoudens tegenbewijs.

Art. 10.De vereiste inzake bericht van ontvangst bedoeld in de omzendbrief van 26 mei 2000 betreffende de afhandeling van de aanvragen die bij de administratie binnenkomen kan rechtsgeldig vervuld worden langs de elektronische weg.

Art. 11.De vereiste inzake aangetekende verzending van een formulier kan rechtsgeldig vervuld worden via technieken inzake aangetekende elektronische verzending die het bewijs leveren van de verzending en van het tijdstip ervan, alsook van de identiteit van de verzender. Als de vereiste inzake aangetekende verzending bovendien gepaard gaat met een vereiste inzake bericht van ontvangst, kan ze vervuld worden via alle technieken inzake elektronische verzending die het bewijs leveren van de ontvangst van de verzending door de geadresseerde en van het tijdstip ervan alsook, met zekerheid, van de identiteit van de geadresseerde.

Art. 12.Het decreet van 14 december 2006 betreffende de juridische erkenning van de elektronische formulieren van het Waalse Gewest voor de aangelegenheden die krachtens artikel 138 van de Grondwet geregeld worden treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 13.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 12 juli 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO

^