Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 februari 2011
gepubliceerd op 15 februari 2011

Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps"

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011200687
pub.
15/02/2011
prom.
03/02/2011
ELI
eli/besluit/2011/02/03/2011200687/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 FEBRUARI 2011. - Besluit van Waalse Regering tot oprichting van een basisoverlegcomité voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps"


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 83, § 3, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 10, § 1, gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid op artikel 34, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, op artikel 38, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 december 2007, en op artikel 97bis, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 mei 2001;

Gelet op het decreet van 5 april 2008 houdende oprichting van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps";

Gelet op het advies van het Hoger overlegcomité van 7 oktober 2010;

Op de voordracht van de minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een basisoverlegcomité opgericht voor de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 3 februari 2011.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^