Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 03 april 2009
gepubliceerd op 21 april 2009

Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkenning van het Waals Betaalorgaan voor de fondsen ELGF en ELFPO in het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu definitief wordt toegekend

bron
waalse overheidsdienst
numac
2009201674
pub.
21/04/2009
prom.
03/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/03/2009201674/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 APRIL 2009. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de erkenning van het Waals Betaalorgaan voor de fondsen ELGF en ELFPO in het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu definitief wordt toegekend


De Waalse Regering, Gelet op Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 13 juli 2001 en 12 augustus 2003;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 08/01/2008 pub. 11/01/2008 numac 2008027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven sluiten houdende definitieve erkenning van het Waals Betaalorgaan voor de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO sluiten waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als "Waals Betaalorgaan" voor de fondsen ELGF en ELFPO;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 maart 2009;

Overwegende dat de Waalse Regering de Afdeling Landbouwsteun van het Directoraat-generaal Landbouw van het Ministerie van het Waalse Gewest op 10 oktober 2003 voorlopig en op 3 juni 2004 definitief heeft erkend;

Overwegende dat de Waalse Regering op 11 oktober 2007 overgegaan is tot de herziening van de erkenning van het Waals Betaalorgaan ten gevolge van de inwerkingtreding van de fondsen ELGF en ELFPO;

Overwegende dat de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen belast is met de uitvoering van het onderzoek betreffende de erkenning van het Betaalorgaan;

Overwegende dat de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen op 27 januari 2004 een verslag heeft opgesteld, waarin ze haar overwegingen over de naleving van de erkenningscriteria door het Waalse Betaalorgaan vermeldt;

Overwegende dat dat verslag concludeert dat er geen belangrijke belemmering is voor de definitieve erkenning als betaalorgaan;

Overwegende dat de diensten belast met de controle, de opdracht en de uitvoering van de betalingen van de fondsen ELGF en ELFPO van het Waals Betaalorgaan, vertegenwoordigd door de Afdeling Landbouwsteun, vermeld staan in het organogram van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu;

Overwegende dat in het certificeringsverslag afgegeven door de Auditcel van de Inspectie van Financiën voor de Europese Fondsen ELF en ELFPO betreffende het boekjaar 2008 de voorwaarden voor de erkenning van het Waals Betaalorgaan op geen enkele wijze in twijfel werden getrokken;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het door de Directeur-generaal, de Auditcel ELGF/ELFPO, het Departement Steun en de Directie Controles van het Departement Handhaving en Controles van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu opgericht Waals Betaalorgaan voor de fondsen ELGF en ELFPO wordt definitief erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 885/2006 van de Raad van 21 juni 2006 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1290/2005 van de Raad met betrekking tot de erkenning van de betaalorganen en andere instanties en de goedkeuring van de rekeningen inzake het ELGF en het ELFPO.

Art. 2.De leidend ambtenaar van het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor het Waals Betaalorgaan en wordt gemachtigd om de vereffening van de uitgaven betreffende de fondsen ELGF en ELFPO goed te keuren; het is ook het geval voor de ambtenaar die hem vervangt in geval van afwezigheid, verhindering of op bevel van de leidend ambtenaar.

Art. 3.Het besluit van de Waalse Regering van 3 juni 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2004 pub. 20/07/2004 numac 2004202426 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende definitieve erkenning van de betalende Waalse instelling voor de door het EOGFL, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven sluiten houdende definitieve erkenning van het Waals Betaalorgaan voor de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, afdeling Garantie medegefinancierde uitgaven, wordt opgeheven.

Het besluit van de Waalse Regering van 15 oktober 2008Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 15/10/2008 pub. 28/10/2008 numac 2008203794 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als « Waals Betaalorgaan » voor de fondsen ELGF en ELFPO sluiten waarbij het operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu voorlopig wordt erkend als "Waals Betaalorgaan" voor de fondsen ELGF en ELFPO wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 3 april 2009.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN

^