Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Waalse Regering van 01 december 2010
gepubliceerd op 15 december 2010

Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertogne

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010206227
pub.
15/12/2010
prom.
01/12/2010
ELI
eli/besluit/2010/12/01/2010206227/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2010. - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertogne


De Waalse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 1, § 3;

Gelet op het decreet van 6 juni 1991 betreffende de plattelandsontwikkeling;

Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad van Bertogne van 21 april 2010 waarbij beslist werd het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma uit te voeren;

Gelet op het advies van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" (Gewestelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) van 10 juni 2010;

Overwegende dat de gemeente Bertogne de kosten van de nodige aankopen en werkzaamheden niet alleen kan dragen;

Op de voordracht van de Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Besluit :

Artikel 1.Het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Bertogne is goedgekeurd voor een periode van tien jaar, die ingaat op de datum van ondertekening van dit besluit.

Art. 2.De gemeente kan toelagen verkrijgen om haar programma voor plattelandsontwikkeling uit te voeren.

Art. 3.Deze toelagen worden verleend binnen de perken van de daartoe jaarlijks beschikbare begrotingskredieten en onder de voorwaarden die bij overeenkomst bepaald worden door de Minister die voor Plattelandsontwikkeling bevoegd is.

Art. 4.Het toelagepercentage is vatsgelegd op maximum 80 % van de kosten van de aanschaffingen en werkzaamheden die nodig zijn om het programma uit te voeren, bijkomende kosten inbegrepen.

Art. 5.De gemeente moet de toelagen overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aanvragen.

Art. 6.De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 7.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Namen, 1 december 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

^