Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 27 mei 2005
gepubliceerd op 30 juni 2005

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2005

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2005035737
pub.
30/06/2005
prom.
27/05/2005
ELI
eli/besluit/2005/05/27/2005035737/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

27 MEI 2005. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2005


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 29 april 1997 inzake de kwaliteitszorg in welzijnsvoorzieningen, gewijzigd bij het decreet van 22 december 1999;

Gelet op het decreet van 14 juli 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, inzonderheid op bijlage I, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 30 maart 1999, 5 mei 2000, 30 maart 2001, 10 juli 2001, 15 maart 2002, 17 januari 2003, 28 november 2003 en 30 april 2004;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 25 mei 2005;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat voor een optimaal gebruik van de beschikbare middelen en het optimaal ter beschikking stellen aan de burger van het vastgestelde aanbod aan thuiszorg, onverwijld de urencontingenten gezinszorg voor het jaar 2005 moeten worden vastgelegd;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Ter uitvoering van artikel 6, tweede lid, van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 houdende de erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg, wordt het totale aantal subsidiabele uren voor de diensten voor gezinszorg voor het jaar 2005 vastgesteld op 14.430.446 uren.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 mei 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Y. LETERME De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, I. VERVOTTE

^