Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 22 mei 2015
gepubliceerd op 12 juni 2015

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft de Dienst van de Gouverneurs

bron
vlaamse overheid
numac
2015035727
pub.
12/06/2015
prom.
22/05/2015
ELI
eli/besluit/2015/05/22/2015035727/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

22 MEI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen sluiten tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, wat betreft de Dienst van de Gouverneurs


DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 07/07/2006 pub. 17/10/2006 numac 2006036360 bron vlaamse overheid Bijzonder decreet over de Vlaamse instellingen sluiten over de Vlaamse instellingen, artikel 21;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen sluiten tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 6 mei 2015;

Op voorstel van de minister-president van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2014 pub. 28/01/2015 numac 2015035074 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen sluiten tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in punt 1 wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) het Departement Kanselarij en Bestuur, met uitzondering van: 1) de personeelsleden die belast zijn met het horizontale gelijke-kansen-beleid;2) de personeelsleden van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming; 3) de personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs;"; 2° in punt 4 wordt punt a) vervangen door wat volgt: "a) het Departement Kanselarij en Bestuur: 1) de personeelsleden die belast zijn met het horizontale gelijke-kansenbeleid;2) de personeelsleden van de Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming; 3) de personeelsleden van de Dienst van de Gouverneurs;".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2015.

Art. 3.De Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen regeringsbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 mei 2015.

De minister-president van de Vlaamse Regering, Geert BOURGEOIS De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth HOMANS

^