Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 16 april 2004
gepubliceerd op 17 mei 2004

Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van een aantal besluiten inzake ruimtelijke ordening

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2004035690
pub.
17/05/2004
prom.
16/04/2004
ELI
eli/besluit/2004/04/16/2004035690/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 APRIL 2004. - Besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van een aantal besluiten inzake ruimtelijke ordening


De Vlaamse regering, Gelet op de wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1975 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en van het presentiegeld, toegekend aan de voorzitters en leden van de commissies ingesteld ter uitvoering van de artikelen 7 en 19 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 april 1976 houdende instelling van de commissies van advies voor de streken;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 1976 houdende aanduiding van de streken waarvoor in het Vlaams Gewest een streekplan dient te worden opgemaakt;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 26 november 1996 tot vaststelling van nadere regels voor het openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 februari 2004;

Gelet op het advies 36.765/1 van de Raad van State, gegeven op 25 maart 2004;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende besluiten worden opgeheven : 1° het koninklijk besluit van 18 september 1975 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en van het presentiegeld, toegekend aan de voorzitters en leden van de commissies ingesteld ter uitvoering van de artikelen 7 en 19 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, gewijzigd bij de wetten van 22 april 1970 en 22 december 1970;2° het koninklijk besluit van 13 april 1976 houdende instelling van de commissies van advies voor de streken;3° het koninklijk besluit van 3 februari 1976 houdende aanduiding van de streken waarvoor in het Vlaams Gewest een streekplan dient te worden opgemaakt;4° het besluit van de Vlaamse regering van 26 november 1996 tot vaststelling van nadere regels voor het openbaar onderzoek met betrekking tot het ontwerp van ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.

Art. 2.De Vlaamse minister, bevoegd voor de Ruimtelijke Ordening, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 april 2004.

De minister-president van de Vlaamse regering, B. SOMERS De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Ruimtelijke Ordening, Wetenschappen en Technologische Innovatie, D. VAN MECHELEN

^