Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 15 juli 2011
gepubliceerd op 30 augustus 2011

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009 betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

bron
vlaamse overheid
numac
2011035682
pub.
30/08/2011
prom.
15/07/2011
ELI
eli/besluit/2011/07/15/2011035682/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

15 JULI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036636 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs sluiten betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs


De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 125duodecies, ingevoegd bij het decreet van 10 juli 2003, vervangen bij het decreet van 15 juli 2005 en gewijzigd bij de decreten van 7 juli 2006 en 8 mei 2009;

Gelet op de codex secundair onderwijs, artikel 25 tot en met 28, artikel 30, § 3 en § 4, en artikel 31, § 3;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036636 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs sluiten betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 22 oktober 2010 en 15 maart 2011;

Gelet op protocol nr. 749 van 20 mei 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in de gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap" van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten;

Gelet op protocol nr. 516 van 20 mei 2011 houdende de conclusies van de onderhandelingen die gevoerd werden in het overkoepelend onderhandelingscomité vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op advies 49.790/1 van de Raad van State, gegeven op 23 juni 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging, Besluit : HOOFDSTUK 1. - Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036636 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs

Artikel 1.In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 11/06/2004 numac 2004035895 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de puntenenveloppe voor de scholengemeenschappen basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 05/03/2004 pub. 12/11/2004 numac 2004036636 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juni 1997 betreffende de personeelsformatie in het buitengewoon basisonderwijs sluiten betreffende de puntenenveloppen voor de scholengemeenschappen basisonderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005, wordt paragraaf 3 vervangen door wat volgt : « § 3. De puntenenveloppe ter ondersteuning van de werking van de scholengemeenschap wordt toegekend aan de scholengemeenschap volgens de hieronder vermelde tabel :

Aantal gewogen leerlingen

Punten

900-1 349

66

1 350-1 799

91

1 800-2 699

126

2 700-3 599

192

3 600-4 499

252

4 500-5 399

312

Vanaf 5 400

372


». HOOFDSTUK 2. - Besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs sluiten betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 16/10/2009 numac 2009204590 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs sluiten betreffende de globale puntenenveloppe in het secundair onderwijs, wordt de volgende zinsnede toegevoegd : « , als vermeld in artikel 24 tot en met 31 van de codex secundair onderwijs ».

Art. 3.Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt opgeheven.

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 95" worden telkens vervangen door de woorden "artikel 25";2° de woorden "artikel 96" worden telkens vervangen door de woorden "artikel 26";3° de woorden "artikel 97" worden telkens vervangen door de woorden "artikel 27";4° de woorden "artikel 98" worden telkens vervangen door de woorden "artikel 28";5° de woorden "het decreet" worden telkens vervangen door de woorden "de codex".

Art. 5.In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 99 tot en met 99ter " worden vervangen door de woorden "artikel 29 tot en met 31";2° de woorden "het decreet" worden vervangen door de woorden "de codex".

Art. 6.In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° de woorden "artikel 99 tot en met 99ter " worden vervangen door de woorden "artikel 29 tot en met 31";2° de woorden "het decreet" worden vervangen door de woorden "de codex".

Art. 7.In artikel 13 van hetzelfde besluit worden de woorden "1 september 2011" vervangen door de woorden "1 september 2014". HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 8.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2011.

Art. 9.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 15 juli 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, P. SMET

^