Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Vlaamse Regering van 10 juni 2011
gepubliceerd op 08 juli 2011

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

bron
vlaamse overheid
numac
2011035508
pub.
08/07/2011
prom.
10/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2011. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed


De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87;

Gelet op het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 18 juli 2003, artikel 3, eerste lid en tweede lid en artikel 5, 6 en 7;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 28 april 2011;

Gelet op protocol nr. 302.973 van 8 juni 2011 van het Sectorcomité XVIII Vlaamse Gemeenschap-Vlaams Gewest;

Gelet op advies 49.672/3 van de Raad van State, gegeven op 24 mei 2011, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De statutaire personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed, opgenomen in bijlage 1 die bij dit besluit is gevoegd, worden overgedragen aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, met behoud van : 1° hun hoedanigheid;2° hun graad;3° hun functionele en geldelijke loopbaan;4° hun administratieve en geldelijke anciënniteit;5° hun rechten inzake bevordering en hun aanspraken op bevordering;6° het salaris en de salarisschaal waarop ze recht hebben volgens de bestaande regelgeving op 1 juli 2011;7° de toelagen, vergoedingen en sociale voordelen waarop ze op 1 juli 2011 op reglementaire basis recht hebben, als de toekenningsvoorwaarden blijven bestaan en als de personeelsleden nog aan die voorwaarden blijven voldoen;8° de voordelen van de sociale dienst van herkomst tot ze in hun nieuwe entiteit de voordelen van een sociale dienst kunnen genieten. De toewijzing op grond van dit besluit wordt niet beschouwd als een nieuwe benoeming en doet evenmin afbreuk aan de statutaire rechten.

Art. 2.Aan de contractuele personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed, opgenomen in bijlage 2 die bij dit besluit is gevoegd, biedt de indienstnemende overheid bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed een arbeidsovereenkomst aan. Op grond van dat contract worden ze met ingang van 2 juli 2011 bij die entiteit tewerkgesteld voor een duur die overeenstemt met dat gedeelte van hun contract bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed dat op 1 juli 2011 nog niet is verstreken. Het nieuwe contract garandeert dat ze de bestaande contractuele rechten kunnen behouden die ze op 1 juli 2011 bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed genoten.

De contractuele personeelsleden die bij het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed in dienst zijn getreden, behouden de voordelen van de sociale dienst van herkomst tot ze in hun nieuwe entiteit de voordelen van de sociale dienst kunnen genieten.

Art. 3.Binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van dit besluit kunnen de dienstaanwijzingen van de N-1-functies voor de entiteiten of projecten gewijzigd worden in overleg tussen de lijnmanager of lijnmanagers die aan het hoofd staan van een entiteit, raad of instelling en het betrokken N-1-personeelslid.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 2 juli 2011.

Art. 5.De Vlaamse minister, bevoegd voor het onroerend erfgoed, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 juni 2011.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 1. - De statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 1

Naam

Statuut

Salarisschaal

Graad

Artois, Dirk

Statutair

B112

Deskundige

Beckers, Ann

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Bessemans, Marc

Statutair

C122

Technicus

Biermans, Dirk

Stagair

C121

Technisch assistent

Boes, Cecile

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Bogaert, Christiane

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Bottu, Guido

Statutair

C114

Medewerker

Bouve, Joris

Statutair

A286

Afdelingshoofd

Braem, Els

Statutair

C113

Medewerker

Callaert, Gonda

Statutair

A285

Afdelingshoofd

Clottemans, Elke

Stagair

B111

Deskundige

Coenye, Els

Statutair

C111

Medewerker

Cresens, Andrea

Statutair

D113

Assistent

De Borgher, Marc

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

De Clippel, Jean

Statutair

B112

Deskundige

De Decker, Sam

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Geest, Martine

Statutair

C111

Medewerker

De Graef, Rudy

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

De Gunsch, Ann

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Hertog, Rita

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

De Houwer, Veerle

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Leeuw, Sofie

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Malsche, Marc

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

De Meirsman, Regi

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Sadeleer, Sibylle

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Schepper, Arne

Statutair

C111

Medewerker

De Schepper, Ines

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

De Smeyter, Rosane

Statutair

D111

Assistent

De Vuyst, Hilbrand

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

De Win, Karin

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Debacker, Inge

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Decoodt, Hannelore

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Denissen, Elke

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Desmet, Koen

Statutair

C122

Technicus

Deventer, Wouter

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Dewitte, Nadine

Statutair

C112

Medewerker

Dexters, Marva

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

D'haemers, Carine

Statutair

C111

Medewerker

Dompas, Anne

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Duchene, Helena

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Elsen, Rita

Statutair

C112

Medewerker

Evers, Valérie

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Fabes, Nathalie

Statutair

C111

Medewerker

Fret, Marlies

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Geleyns, Piet

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Geyskens, Bart

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Gilté, Stefanie

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Goossens, Miek

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Hautekiet, Ann

Statutair

C111

Medewerker

Heymans, Sabrina

Statutair

C111

Medewerker

Heyninck, Ann

Stagair

B111

Deskundige

Himpe, Koen

Stagair

B111

Deskundige

Hofman, Anne

Statutair

D113

Assistent

Huys, Martine

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Jespers, Ingrid

Statutair

B111

Deskundige

Lagaisse, Patrick

Statutair

A114

Adjunct van de directeur

Lanclus, Kathleen

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Lauwaert, Mieke

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Leeman, Karin

Statutair

C111

Medewerker

Lemay, Nancy

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Lemmens, Michel

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Mahieu, Frederik

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Manderyck, Madeleine

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Marchand, Catherine

Statutair

C111

Medewerker

Matthys, Paul

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Mertens, Chantale

Statutair

D111

Assistent

Mertens, Joeri

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Metdepenninghen, Catheline

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Michielsen, Jasmine

Statutair

B112

Deskundige

Missiaen, Halewijn

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Moerman, Brigitte

Statutair

C111

Medewerker

Moermans, Kathleen

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Mortier, Jan

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Mortier, Steven

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Nuytten, Dieter

Statutair

A121

Ingenieur

Opdebeeck, Conny

Statutair

C111

Medewerker

Paesmans, Margareta

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Patrouille, Els

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Pauwels, Dirk

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Plomteux, Greet

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Rezenne, Trees

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Ribbens, Raf

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Robijns, Karel

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Sablon, Lieven

Statutair

C112

Medewerker

Santy, Pieter

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

S'Jegers, Rita

Stagair

C111

Medewerker

Stevens, Kathy

Statutair

B111

Deskundige

Steyaert, Rita

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Strobbe, Maria

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Tack, Guy

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Tack, Luc

Statutair

A285

Afdelingshoofd

Thibaut, Hilde

Statutair

A121

Ingenieur

Thiels, Nancy

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Timmers, Eddy

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Torbeyns, Diane

Statutair

D111

Assistent

Troncquo, Koenraad

Statutair

C122

Technicus

Van Branden, Gudrun

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Damme, Marjolijn

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van den Abbeele, Kristin

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Den Berghe, Brenda

Statutair

D111

Assistent

Van Den Bossche, Nancy

Stagair

C111

Medewerker

Van Den Broeck, Myriam

Statutair

B112

Deskundige

Van den Hove, Peter

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Eenhooge, Dirk

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Olmen, Mira

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Van Ormelingen, Jan

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Van Turtelboom, Sofie

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

van Waterschoot, Patrick

Statutair

A113

Adjunct van de directeur

Vandecasteele, Ann

Statutair

D112

Assistent

Vanden Driessche, Lien

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vanderhoydonck, Ingrid

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vandevelde, Jessica

Stagair

A111

Adjunct van de directeur

Vanmaele, Nele

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vanneste, Pol

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vanthillo, Christine

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vanvinckenroye, Monique

Statutair

C121

Technicus

Vanwalleghem, Aagje

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Verbeeck, Mieke

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Verbert, Els

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Verhaegen, Greet

Statutair

D211

Hoofdassistent

Verhaert, Alde

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Verhulst, Axel

Statutair

A114

Adjunct van de directeur

Verloove, Claartje

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Vieren, Dominique

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Wijnant, Jo

Statutair

B211

Hoofddeskundige

Wouters, Marijke

Statutair

A111

Adjunct van de directeur

Wouters, Werner

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Wuyts, Vicky

Statutair

A112

Adjunct van de directeur

Wylleman, Linda

Statutair

A112

Adjunct van de directeur


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

Bijlage 2. - De contractuele personeelsleden, vermeld in artikel 2

Naam

Statuut

Salarisschaal

Graad

Aerts, Stef

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Arts, Annick

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Boone, Benjamin

Contr. op proef

A111

Adjunct van de directeur

Breemeersch, Greet

Contractueel

C111

Medewerker

Buelens, Robert

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Buyle, Eline

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Danckaert, Joke

Contractueel

D111

Assistent

David, Koert

Contr. op proef

A111

Adjunct van de directeur

Demeester, Regina

Contractueel

C111

Medewerker

Depestel, Sarah

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Depuydt, Katrijn

Contr. op proef

A111

Adjunct van de directeur

Dieryckx, Joanna

Contractueel

B111

Deskundige

Kuylen, Sam

Contractueel

C111

Medewerker

Steenwinckel, Elke

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Van Roy, Nathalie

Contr. op proef

A111

Adjunct van de directeur

Vandael, Luc

Contractueel

A111

Adjunct van de directeur

Yucelbas, Safiye

Contractueel

C111

Medewerker


Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juni 2011 houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Ruimte en Erfgoed aan het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, G. BOURGEOIS De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Ph. MUYTERS

^