Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 17 juli 2015
gepubliceerd op 14 augustus 2015

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029365
pub.
14/08/2015
prom.
17/07/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JULI 2015. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van leden van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschap van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde niet-universitair onderwijs, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs bevoegd voor het Waarborgfonds voor schoolgebouwen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Beheersraad van het Waarborgfonds voor schoolgebouwen : a) Vertegenwoordigers van de leden van de Regering bevoegd inzake onderwijs : - Marie-Eve HANNARD; - Gauthier DE SAUVAGE; - Pierre DELAUNOY; - Dominique CARDINAEL; b) Vertegenwoordigers van het lid van de Regering bevoegd voor de begroting : - José MONT; - Bastien SCORNEAU; c) Vertegenwoordigers van het gesubsidieerd vrij onderwijs : - André MOREAU; - Pierre JACQUES; - Daniel ALBERT; - Patrick DUBOIS; - Guy LATTENIST; - Raymond VANDEUREN; d) Vertegenwoordigers van het gesubsidieerd officieel onderwijs : - Philippe BULTOT; - Jacques BENTHUYS; - Philippe CHARLIER; - Carlo GIANNONE; - Christian LECLERC; - Laurent LEONARD.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Brussel, 17 juli 2015.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-President, Minister van Onderwijs, Cultuur en Kind, Mevr. J. MILQUET

^