Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 19 januari 2012
gepubliceerd op 10 februari 2012

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organieke personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2012029019
pub.
10/02/2012
prom.
19/01/2012
ELI
eli/besluit/2012/01/19/2012029019/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JANUARI 2012. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organieke personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique » (School voor Overheidsbestuur)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op het samenwerkingsakkoord, afgesloten op 10 november 2011 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest tot oprichting van een « Ecole d'Administration publique » (School voor Overheidsbestuur) die gemeenschappelijk is voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 23 juni 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 juli 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 16 juli 2010;

Gelet op het advies van het Hoog Overlegcomité van Sectorcomité XVII, gegeven op 26 april 2011;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De organieke personeelsformatie van de « Ecole d'Administration publique » (School voor Overheidsbestuur) wordt vastgesteld als volgt : Directeur-generaal of Inspecteur-generaal : 1 Directeur : 2 Attaché : 20 Eerstaanwezend gegradueerde of gegradueerde : 10 Eerstaanwezend assistent, assistent, eerstaanwezend adjunct, geschoold adjunct of adjunct : 17

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Art. 3.De Minister van Ambtenarenzaken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 januari 2012.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Kind, Onderzoek en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET

^