Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 15 juni 2011
gepubliceerd op 26 juli 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029386
pub.
26/07/2011
prom.
15/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100bis, § 3, ingevoegd bij het decreet van 30 april 1999;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/1998 pub. 31/03/1998 numac 1998029124 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap sluiten houdende bevoegdheids- en ondertekeningsdelegatie aan de ambtenaren-generaal en aan sommige andere ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 69 aangevuld bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 december 1998, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2001, 21 januari 2004, 14 mei 2009 en 14 oktober 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 maart 2011 en 12 april 2011;

Overwegende dat een ontslagnemend lid vervangen dient te worden, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/06/2009 pub. 07/10/2009 numac 2009029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap sluiten tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel van de domeinen van het secundair kunstonderwijs gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 maart 2011 en 12 april 2011, worden de volgende wijzigingen aangebracht : - bij 3° wordt het vierde streepje door de volgende bepaling vervangen : « - de heer Jean-Paul LAURENT, muziekgebied » - bij 4° wordt het vijde streepje door de volgende bepaling vervangen : « - Werkend lid : de heer Jean LAMBERT, toneelspeler, toneelschrijver en regisseur. » - bij 4° wordt het zesde streepje door de volgende bepaling vervangen : « - Plaatsvervangend lid : de heer Michel de WARZEE, directeur bij de Comédie Claude Volter. ».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Brussel, 15 juni 2011.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De directeur-generaal, Mevr. L. Salomonowicz

^