Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 05 juni 2009
gepubliceerd op 24 september 2009

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029520
pub.
24/09/2009
prom.
05/06/2009
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

5 JUNI 2009. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 mei 1999 betreffende het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs, inzonderheid op artikel 4;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2004 houdende regeling van haar werking, inzonderheid op artikel 12, 10°, a) ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2008 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs;

Overwegende dat deze voordracht overeenstemt met artikel 4 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2000 tot oprichting van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs dat bepaalt dat een evenwicht tussen de verscheidene netten in acht zou worden genomen in de voordracht van de kandidaten;

Op de voordracht van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Bruno Goosse, leraar kunstvakken bij de « Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles », wordt benoemd tot voorzitter van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs voor een mandaat van vier jaar.

Art. 2.Mevr. Anne-Marie Wynants, opdrachthouder voor de Hogere Kunstscholen » bij de « Fédération de l'Enseignement supérieur catholique » en de heer Laurent GROSS, directeur van het « Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion (INSAS) », worden benoemd tot ondervoorzitter van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs voor een mandaat van vier jaar.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2009.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2005 houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitters van de Hoge Raad voor het hoger kunstonderwijs, wordt opgeheven.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 5 juni 2009.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^