Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 mei 2008
gepubliceerd op 10 juli 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029335
pub.
10/07/2008
prom.
16/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MEI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81, vervangen bij het decreet van 19 december 2002 en gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2007;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten die de huidige leden van de Raad van beroep uitoefenen ten einde gekomen zijn en de samenstelling ervan dus moet worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs, hierna « de Raad van beroep » worden benoemd: - Als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de inrichtende machten in het confessioneel vrij onderwijs: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - Als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de personeelsleden in het confessioneel vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale arbeidsraad : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Frédéric KURZ wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van beroep.

De heer Philippe LAURENT wordt aangesteld als eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

De heer Henri FUNCK wordt aangesteld als tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad van beroep.

Art. 3.Mevr. Isabelle GRISAY, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt aangesteld als secretaris van de Raad van beroep.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt aangesteld als adjunct-secretaris van de Raad van beroep.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij secundair onderwijs wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister bevoegd voor de statuten van het onderwijspersoneel wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT

^