Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 16 mei 2008
gepubliceerd op 10 juli 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029334
pub.
10/07/2008
prom.
16/05/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 MEI 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2002 en 13 juni 2003;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het vrij confessioneel onderwijs lid van een vakvereniging vertegenwoordigd op de Nationale arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de Raad van beroep ten einde gekomen zijn en dat de samenstelling dus moet worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs, de Minister van Onderwijs voor Sociale promotie en de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse gemeenschap van 16 mei 2008, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de Raad van beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie, hierna « de Raad van Beroep » genoemd, worden benoemd: - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de inrichtende machten in het vrij confessioneel onderwijs: Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend of plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger van de representatieve organisaties van de personeelsleden in het vrij confessioneel onderwijs, aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd in de Nationale arbeidsraad : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Philippe LAURENT wordt aangesteld als voorzitter van de Raad van Beroep.

De heer Frédéric KURZ wordt aangesteld als eerste plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep.

Mevr. Claudine RAMPELBERGS wordt aangesteld tot tweede plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Beroep.

Art. 3.Mevr. Isabelle GRISAY, attaché op het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt aangesteld als secretaris van de Raad van Beroep.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent op het Ministerie van de Franse Gemeenschap wordt aangesteld als adjunct-secretaris van de Raad van Beroep.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2002 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het Confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 6.De Minister van Leerplichtonderwijs bevoegd voor de statuten wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 16 mei 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT De Minister van Onderwijs voor Sociale promotie, M. TARABELLA

^