Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 21 maart 2008
gepubliceerd op 05 mei 2008

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029229
pub.
05/05/2008
prom.
21/03/2008
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 MAART 2008. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 80 gewijzigd bij het decreet van 19 december 2002 en artikel 81 vervangen bij het decreet van 19 december 2002 gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 maart 1993 betreffende de raden van beroep in het vrij confessioneel onderwijs, gewijzigd bij het decreet van 3 maart 2004 en bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998, 7 juni 2001 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en van de groeperingen van het personeel van het confessioneel vrij onderwijs, aangesloten bij een vakorganisatie die in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is;

Overwegende dat de termijn van de mandaten van de huidige leden van de raad van beroep verstreken is, en dat bijgevolg de samenstelling ervan dient te worden vernieuwd;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs en van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 21 maart 2008, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs, hierna « de raad van beroep » genoemd, worden benoemd : - als werkend en plaatsvervangend lid tot vertegenwoordiging van de inrichtende machten van het confessioneel vrij onderwijs : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend en plaatsvervangend lid tot vertegenwoordiging van de representatieve organisaties van de personeelsleden in het confessioneel vrij onderwijs, aangesloten bij een vakorganisatiedie in de Nationale Arbeidsraad vertegenwoordigd is : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Henri FUNCK wordt tot voorzitter van de raad van beroep benoemd.

Mevr. D. DOCQUIR wordt tot eerste plaatsvervangende voorzitster van de raad van beroep benoemd.

Mevr. C. RAMPELBERGS wordt tot tweede plaatsvervangende voorzitster van de raad van beroep benoemd.

Art. 3.De heer Jan MICHIELS, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de raad van beroep benoemd.

Mevr. Françoise JACOBS, assistent bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de raad van beroep benoemd.

Art. 4.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 juli 2003 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het onderwijspersoneel behoort, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 maart 2008.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, C. DUPONT

^