Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 10 november 2006
gepubliceerd op 19 januari 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2006029211
pub.
19/01/2007
prom.
10/11/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBER 2006. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 1 februari 1993 houdende het statuut van de gesubsidieerde personeelsleden van het gesubsidieerd vrij onderwijs, inzonderheid op artikel 94;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 februari 1993 betreffende de paritaire commissies in het niet-confessioneel vrij onderwijs, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 en 8 november 2001;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 1994, 5 december 1994, 12 december 1994, 6 januari 2000 en 8 maart 2001;

Gelet op de raadpleging van de meest representatieve groeperingen van de inrichtende machten en groeperingen van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs aangesloten bij een vakvereniging vertegenwoordigd binnen de Nationale Arbeidsraad;

Overwegende dat de mandaten van de huidige leden van de paritaire commissie ten einde lopen en dat blijkt dan ook dat het nodig is haar samenstelling te hernieuwen;

Op de voordracht van de Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 november 2006, Besluit :

Artikel 1.Benoemd worden tot lid van de Paritaire Commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, hierna « de Paritaire Commissie » genoemd : - als werkend lid en plaatsvervangend lid, dat de inrichtende machten van het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld - als werkend lid en plaatsvervangend lid dat de representatieve organisaties van de personeelsleden in het niet-confessioneel vrij onderwijs vertegenwoordigt : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.De heer Jean-Louis Richard, sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot voorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

De heer Jean-Marie Fafchamps, adjunct-sociaal bemiddelaar bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, wordt tot vice-voorzitter van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 3.Mevr. Nicole Desurpalis, directeur bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot referendaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 4.De heer Jan Michiels, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Mevr. Isabelle Grisay, attaché bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap, wordt tot adjunct-secretaris van de Paritaire Commissie benoemd.

Art. 5.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 1994, 5 december 1994, 12 december 1994, 6 januari 2000 en 8 maart 2001, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Art. 7.De Minister van Leerplichtonderwijs en Onderwijs voor Sociale Promotie, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 10 november 2006.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Presidente, belast met het Leerplichtonderwijs en het Onderwijs voor Sociale Promotie, Mevr. M. ARENA

^