Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 25 mei 2005
gepubliceerd op 03 augustus 2005

Besluit van de Regering van de **** **** tot benoeming van de leden van de **** **** voor de buitenlandse universitaire diploma's

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005201878
pub.
03/08/2005
prom.
25/05/2005
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MEI 2005. - Besluit van de Regering van de **** **** tot benoeming van de leden van de **** **** voor de buitenlandse universitaire diploma's


De Regering van de **** ****, Gelet op het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de **** ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de **** van de universiteiten, inzonderheid op artikel 162;

Gelet op het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden, inzonderheid op artikel 36;

Gelet op het besluit van de Regering van de **** **** van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van diploma' s en **** met de academische graden;

Gelet op het voorstel van de heer **** ****, rector van de «*****», betreffende de vervanging van de heer **** ****, lid van de **** ****, afdeling : Toegepaste wetenschappen, Besluit :

Artikel 1.Tot lid van de **** **** bedoeld in artikel 4 van het besluit van de Regering van de **** **** van 28 augustus 1996 tot vaststelling van de voorwaarden tot en de procedure van het verlenen van de gelijkwaardigheid van diploma's en **** met de academische graden, voor de afdeling : Toegepaste wetenschappen, wordt Mevr. **** ****, **** op de Faculteit Toegepaste wetenschappen van de «*****», benoemd.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2005.

****, 25 mei 2005.

**** de Regering van de **** **** : **** Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en **** ****, Mevr. ****.-****. ****

^