Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 24 september 1999
gepubliceerd op 17 december 1999

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van boeken, tijdschriften en documenten voor de jaren 1999 tot 2001

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1999029669
pub.
17/12/1999
prom.
24/09/1999
ELI
eli/besluit/1999/09/24/1999029669/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 1999. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende herziening van de gemiddelde prijs van boeken, tijdschriften en documenten voor de jaren 1999 tot 2001


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 28 februari 1978 tot instelling van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij de decreten van 21 oktober 1988, 19 juli 1991 en 30 november 1992;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 1997, inzonderheid op artikel 54 ervan;

Overwegende dat de gemiddelde prijs van boeken, tijdschriften en documenten om de twee jaar dient te worden herzien op grond van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen, Besluit :

Artikel 1.De bedragen bepaald in artikel 54 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de Openbare Dienst voor Lectuurvoorziening, gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 1997, worden herzien als volgt : - Volwassenen :fictieboek : 741 F; documentatieboek : 847 F; - Jeugd : fictieboek : 582 F; documentatieboek : 688 F; - Referentieboek, -tijdschrift of -document : 2 117 F; - Dagblad : 6 881 F; - Ander tijdschrift : 3 176 F; - Bibliografische CD-Rom : 42 342 F; - Digitale multimediadrager : 10 585 F.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 maart 1999 tot 14 maart 2001.

Art. 3.De Minister tot wiens bevoegdheid de Openbare Lectuurvoorziening behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 24 september 1999.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Secundair Onderwijs, Kunsten en Letteren, P. HAZETTE

^