Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 23 januari 1998
gepubliceerd op 30 mei 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een lid van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029180
pub.
30/05/1998
prom.
23/01/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 JANUARI 1998. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter vervanging van een lid van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap)


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen;

Gelet op het decreet van 22 december 1994 houdende verschillende maatregelen in verband met de audiovisuele sector en het onderwijs;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 1996 tot instelling van het Overlegcomité voor het Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap), zoals gewijzigd op 18 september 1996 en 21 mei 1997;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 1996 houdende benoeming van de leden de deskundigen van het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap), Besluit :

Artikel 1.Eervol ontslag wordt verleend aan Mevr. Fatima Mertens.

Art. 2.De heer Jules Houard wordt benoemd bij het Overlegcomité voor het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de Film en de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap).

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 23 januari 1998.

Voor de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister-Voorzitster, belast met Onderwijs, de Audiovisuele Sector, Hulpverlening aan de Jeugd, Kinderwelzijn en Gezondheidspromotie, Mevr. L. ONKELINX

^