Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 09 februari 1998
gepubliceerd op 15 april 1998

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
1998029155
pub.
15/04/1998
prom.
09/02/1998
ELI
eli/besluit/1998/02/09/1998029155/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 1998. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1994 tot bepaling van de algemene principes van het administratief en geldelijk statuut van de rijksambtenaren die van toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en van de Colleges van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de Franse Gemeenschapscommissie, alsook op de publiekrechtelijke rechtspersonen die ervan afhangen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 mei 1996;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 23, 51, 87, 88, 90 en 103;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1997 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het advies van de Directieraad van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, gegeven op 8 december 1997;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Hoog Overlegcomité van Sector XVII, gegeven op 21 oktober 1997;

Gelet op het akkoord van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 3 oktober 1997;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Gelet op de door de Regering na de beraadslaging van 26 januari 1998, Besluit :

Artikel 1.Onverminderd artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1997 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, worden de ambtenaren vermeld in de bij dit besluit gevoegde tabel aangesteld als hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van de artikelen 23, 51, 87, 88, 90 en 103 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Art. 2.Voor de toepassing van artikel 1, worden de ambtenaren die titularis zijn van een graad van rang 13 of 14 en die onderworpen zijn aan de toepassing van artikel 133 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, gelijkgesteld met de ambtenaren die titularis zijn van een graad van rang 12.

Art. 3.In afwijking van artikel 1, en onverminderd artikel 8 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 februari 1997 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, zijn de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de ambtenaren bedoeld in artikel 10, lid 2, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 1997 houdende oprichting van de sociale dienst van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, alsook voor de ambtenaren bedoeld in artikel 7, § 1, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juli 1991 tot instelling van een algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind en bij de hulpverlening aan de jeugd in de Franse Gemeenschap : 1° inzake evaluatie, de ambtenaar die titularis is van een graad van ten minste rang 12 en de ambtenaar-generaal, die door de Secretaris-generaal worden afgevaardigd;2° inzake stage, de ambtenaar die titularis is van een graad van ten minste rang 12 en door de Secretaris-generaal wordt afgevaardigd;3° in tuchtzaken, de ambtenaar-generaal die door de Secretaris-generaal wordt afgevaardigd.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 5.De Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 februari 1998.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 februari 1998 houdende aanstelling, voor het Ministerie van de Franse Gemeenschap, van de hiërarchische meerderen die bevoegd zijn voor de evaluatie, de stage en de tuchtregeling bij toepassing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Minister van Ambtenarenzaken, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

^