Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 januari 2016
gepubliceerd op 02 februari 2016

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het onthaal van personeelsleden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2016031098
pub.
02/02/2016
prom.
21/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/21/2016031098/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


21 JANUARI 2016. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het onthaal van personeelsleden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid


Het Verenigd College, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 2, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 betreffende de Brusselse Instellingen, artikel 79, § 1;

Gelet op het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren en stagiairs van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, artikel 7;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 juli 1989Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/07/1989 pub. 14/06/2016 numac 2016000348 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de gemeenschaps- en gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 28 december 1989, 1 oktober 1990, 22 december 1993, 21 februari 1997, 26 mei 2002, 25 april 2004, 20 mei 2009, 10 september 2009 en 22 mei 2014, bijlagen II, 16, 1°, a), en III, 16, 1°, en 18, 1°, a);

Gelet op de koninklijke besluiten van 26 december 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Financiën en de Begroting, gegeven op 3 december 2015;

Gelet op het advies van de Directieraad;

Gelet op het met redenen omkleed advies van het Basisoverlegcomité van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, gegeven op 7 december 2015;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De personeelsformatie van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad met het oog op het onthaal van personeelsleden overgedragen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt vastgesteld als volgt: I. Statutair personeel

Niveau

Aantal - Nombre

Niveau

A3

2

A3

A2

1

A2

B

1

B

C

2

C


II. Contractueel personeel

Niveau

Aantal - Nombre

Niveau

A1

1

A1

C

2

C

D

1

D


Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

Art. 3.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 januari 2016.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Openbaar Ambt, G. VANHENGEL

^