Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 april 2018
gepubliceerd op 07 mei 2018

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de fusie door overname van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst van de BVBA TRANSLUX en de BVBA KIWI door de BVBA LYESS

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018030908
pub.
07/05/2018
prom.
26/04/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 APRIL 2018. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de fusie door overname van de vergunningen voor het exploiteren van een taxidienst van de BVBA TRANSLUX en de BVBA KIWI door de BVBA LYESS


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, artikel 10ter ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2007 pub. 03/05/2007 numac 2007031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur sluiten betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur, artikel 64;

Overwegende dat krachtens artikel 10ter van de bovenvermelde ordonnantie van 27 april 1995 de regering op verzoek van meerdere rechtspersonen met dezelfde hoofdvennoten of -aandeelhouders en zaakvoerders of gedelegeerde bestuurders, die houder zijn van een vergunning tot het exploiteren van een taxidienst, een groepering van vergunningen kan toestaan in het kader van de fusie of de overname van deze rechtspersonen;

Overwegende dat de BVBA TRANSLUX, met zetel gelegen FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL, de BVBA KIWI, met zetel gelegen FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL en de BVBA LYESS, met zetel gelegen FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL op 15 januari 2018 een aanvraag tot fusie door overname hebben ingediend bij het bestuur;

Overwegende dat de BVBA TRANSLUX, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL sinds 16 januari 2013 houder is van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig met identificatieplaat nr. 1227, die eindigt op 30 juni 2022; dat betrokkene voldoet aan de in artikel 10ter van de ordonnantie van 27 april 1995 gestelde voorwaarden; dat ze bijgevolg vraagt om door fusie te worden overgenomen door de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL;

Overwegende dat de BVBA TRANSLUX, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL sinds 8 juli 1996 houder is van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig met identificatieplaat nr. 1448, die eindigt op 30 juni 2022; dat betrokkene voldoet aan de in artikel 10ter van de ordonnantie van 27 april 1995 gestelde voorwaarden; dat ze bijgevolg vraagt om door fusie te worden overgenomen door de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL;

Overwegende dat de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT, 11 te 1030 BRUSSEL sinds 10 februari 2014 houder is van de vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig met identificatieplaat nr. 1799, die eindigt op 30 juni 2022; dat betrokkene aangetoond heeft dat ze voldoet aan alle in de bovenvermelde ordonnantie van 27 april 1995 en in het bovenvermelde besluit van 29 maart 2007 bepaalde voorwaarden;

Overwegende dat de buitengewone algemene vergaderingen op 9 januari 2018 akte genomen hebben van de fusie door overname van de BVBA TRANSLUX en de BVBA KIWI door de BVBA LYESS en dat ze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd op 7 februari 2018; dat de fusie door overname uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2017;

Overwegende dat de BVBA LYESS al houder is van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig - identificatieplaat nr. 1997; dat deze vergunning eindigt op 30 juni 2022; dat deze vergunning met toepassing van artikel 10ter, § 2 van de ordonnantie van 27 april 1995 dient te worden gewijzigd opdat ze eveneens betrekking zou hebben op de door de fusie door overname betrokken voertuigen.

Op de voordracht van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit regelt een aangelegenheid bedoeld in artikelen 3, 39 en 134 van de Grondwet.

Art. 2.Wordt toegestaan de fusie door overname van de BVBA TRANSLUX, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL, houder van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig met identificatieplaat nr. 1227, die eindigt op 30 juni 2022, door de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL.

Art. 3.Wordt toegestaan de fusie door overname van de BVBA KIWI, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL, houder van een vergunning voor het exploiteren van een taxidienst middels 1 voertuig met identificatieplaat nr. 1448, die eindigt op 30 juni 2022, door de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL.

Art. 4.De vergunning voor het exploiteren van een taxidienst waarvan de BVBA LYESS, FRANÇOIS-JOSEPH NAVEZSTRAAT 11 te 1030 BRUSSEL, houder is en die eindigt op 30 juni 2022 wordt in die zin gewijzigd dat ze vanaf de inwerkingtreding van dit besluit slaat op de exploitatie van 3 voertuigen met de identificatieplaten nrs. 1799-1227-1448.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Art. 6.De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 april 2018.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^