Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2015
gepubliceerd op 01 maart 2016

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de afgevaardigde die gerechtigd is beslissingen te nemen die van dien aard zijn dat ze administratieve boetes opleggen in uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031160
pub.
01/03/2016
prom.
26/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/26/2016031160/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2015. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de afgevaardigde die gerechtigd is beslissingen te nemen die van dien aard zijn dat ze administratieve boetes opleggen in uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, artikel 85;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 17 november 2015;

Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, ontvangen op 26 november 2015;

Op voorstel van de Minister belast met Mobiliteit en Openbare Werken, Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De Directeur-generaal van Brussel Mobiliteit, een bestuur van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, wordt aangesteld voor de uitvoering van de opdrachten beschreven in artikel 85 van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

De betrokkene heeft de hoedanigheid van afgevaardigde voor de gewestwegen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 26 november 2015.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken, P. SMET

^