Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 januari 2011
gepubliceerd op 27 januari 2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2011031060
pub.
27/01/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, zoals vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 25 april 2004 en 13 september 2004;

Gelet op de provincie wet van 30 april 1836Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1836 pub. 07/12/2000 numac 2000000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciewet. - Duitse vertaling sluiten, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, § 1;

Gelet op de beslissingen van de Regering van 30 september 2010, 14 oktober 2010 en 25 november 2010, waarbij de heer Jean Clement, geboren te Ath op 13 mei 1950, werd aangeduid als waarnemend vice-gouverneur voor een periode van respectievelijk 2 weken, 6 weken en 2 maanden;

Overwegende dat deze aanduiding op 25 januari 2011 een einde neemt en dat deze moet worden verlengd voor een nieuwe periode van 2 maanden;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Besluit :

Artikel 1.De functie van de heer Jean Clement, geboren te Ath op 13 mei 1950, als gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt verlengd voor een periode van 2 maanden.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 25 januari 2011.

Art. 3.De Minister belast met Plaatselijke Besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 januari 2011.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica en de Haven van Brussel, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, B. CEREXHE

^