Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 oktober 2010
gepubliceerd op 10 november 2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2010031510
pub.
10/11/2010
prom.
14/10/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 OKTOBER 2010. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de functie van de heer Jean Clement als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, VIII, zoals vervangen door de bijzondere wet van 13 juli 2001 en gewijzigd bij de bijzondere wetten van 25 april 2004 en 13 september 2004;

Gelet op de provincie wet van 30 april 1836Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/04/1836 pub. 07/12/2000 numac 2000000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Provinciewet. - Duitse vertaling sluiten, inzonderheid op de artikelen 4 en 5, § 1;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juni 2010Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 28/07/2010 numac 2010031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/06/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010031447 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het eervol ontslag van de heer Nys, Hugo uit zijn functies sluiten waarmede aan de heer Hugo NYS met ingang van 1 oktober 2010 eervol ontslag werd verleend uit het ambt van vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad;

Gelet op de beslissing van de Regering van 30 september 2010 waarbij de heer Jean Clement, geboren te Ath op 13 mei 1950, werd aangeduid als waarnemend vice-gouverneur voor een periode van 2 weken;

Overwegende dat deze aanduiding op 14 oktober 2010 een einde neemt en er bijgevolg vanaf deze datum een nieuwe persoon zal moeten voorgedragen worden teneinde het ambt van vice-gouverneur waar te nemen;

Op de voordracht van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, Besluit :

Artikel 1.De functie van de heer Jean CLEMENT, geboren te Ath op 13 mei 1950, als waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad wordt verlengd voor een periode van 6 weken.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 15 oktober 2010.

Art. 3.De Minister belast met Plaatselijke Besturen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 14 oktober 2010.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Ch. PICQUE De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen, J.-L. VANRAES De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie, Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en Huisvesting, Mevr. E. HUYTEBROECK De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Openbare Werken, Vervoer, Gewestelijke en Gemeentelijke Informatica en de Haven van Brussel, Mevr. B. GROUWELS De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, Tewerkstelling, Wetenschappelijk Onderzoek en Buitenlandse Handel, B. CEREXHE

^